Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Správa o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Dňa 2. júna 2022 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela, ktorá ustanovila nové povinnosti pre zberové spoločnosti. Môžete nám vysvetliť, o aké povinnosti vlastne ide?

Dňa 2. júna 2022 nadobudla účinnosť novela č. 192/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v z. n. p. (ďalej len "vyhláška o RZV"), ktorá vykonáva ustanovenie § 16 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), ktoré je účinné od 1. januára 2022.
Rozoberieme si jednotlivé ustanovenia § 16 ods. 12 zákona o odpadoch, ktorý ustanovuje:

„Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je povinný

a) zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 3, údaje za

1. kalendárny štvrťrok najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v súlade s vykonávacím predpisom, ...“.
Ustanovenie § 16 ods. 3 zákona o odpadoch vymedzuje adresáta oznamovacej povinnosti (organizáciu zodpovednosti výrobcov - OZV) ako jednu zo strán zmluvného vzťahu, ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre výkon činnosti zberu na území konkrétnej obce. Ustanovenie § 16 ods. 3 zákona o odpadoch ustanovuje, že:
Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3) v zariadení na zber odpadov alebo bez zariadenia na zber odpadov, je povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel, na osobu uvedenú v odseku 4 a na distribútorov vykonávajúcich spätných zber. Ten, kto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od fyzických osôb na území obce, musí mať uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou táto obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.
Vzhľadom na skutočnosť, že
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.