Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Sme pripravení viac recyklovať?

Dátum: Rubrika: Editoriál

V súvislosti so životným prostredím, jeho ochranou, potrebou znižovať narastajúci objem odpadov, je recyklácia asi jedným z najčastejšie používaných slov. Z rôznych aspektov sa posudzuje potreba znižovania objemov skládkovaných odpadov aj cestou zvyšovania objemov recyklácie odpadov. Prívlastok recyklácie, ako najčastejšie používaného slova, má však aj druhú, odvrátenú stranu mince, ktorá so skutočným znižovaním objemu odpadu, najmä komunálneho, nemá veľa spoločného.

Čo je teda recyklácia? Definícií je viac a viac je aj foriem a spôsobov recyklácie. Z pohľadu potreby znižovania objemov skládkovaných odpadov a zvyšovania miery ich zhodnocovania bola recyklácia asi najlepšie definovaná v zákone o odpadoch č. 223/2001 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., podľa ktorého je
recyklácia vrátenie odpadu do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku s cieľom šetriť primárnu surovinu
.
Recyklácia ako súčasť odpadového hospodárstva
Nárast objemu odpadov vrátane komunálnych je asi ťažko zvrátiteľný problém a fenomén nielen u nás, ale prakticky všade vo svete. Vznik odpadov nie je len "výdobytok" modernej doby, ťahá sa s ľudstvom po celú dobu jeho existencie. S vekmi sa menil len kvalitatívne a, samozrejme, aj kvantitatívne. Potrebu riešenia, čo s narastajúcim odpadom iste riešili celé generácie ľudstva, samozrejme, na úrovni vtedajších poznatkov a možností. Niektoré postupy sa v zdokonalenej forme zachovali a využívajú aj teraz - napríklad kompostovanie či hnojenie.
Aj keď sa v súčasnosti čoraz viac objavujú informácie o bezodpadových technológiách, domácnostiach bez tvorby odpadov, aktivitách typu "zero waste", je a v budúcnosti bude nereálne zabrániť vzniku odpadov, možno len zabezpečiť stagnáciu ich vzniku, resp. spomalenie rastu. Jednou z foriem môže a musí byť
preferovanie preventívnych opatrení pred nápravnými
.
Problematika vzniku odpadov, nakladania s nimi, ich zhodnocovanie, zneškodňovanie tvorí komplex odpadového hospodárstva. Odpadové hospodárstvo ako každá hospodárska či ekonomická činnosť by sa malo riadiť určitými zásadami. Aké sú či aké by mali byť
princípy riadenia odpadového hospodárstva
?
a)
Hierarchia
- mala by určovať postupnosť a dôležitosť jednotlivých krokov a opatrení pri riešení problematiky znižovania odpadov:
-
prevencia vzniku odpadov - hľadanie ciest a spôsobov, ako znižovať objem budúcich odpadov, napríklad formou opakovane požívaných obalov, minimalizovaním jednorazových výrobkov a podobne,
-
znižovanie nebezpečných vlastností odpadov - napríklad výrobou bezpečných výrobkov (náhrada ortuti, zlúčenín ťažkých kovov v materiálovom zložení výrobkov, nepoužívanie ftalátov a podobne).
b)
Sebestačnosť
- postarať sa o vznikajúci odpad v tuzemsku, resp. v spolupráci a v koordinácii štátov EÚ.
c)
Používať najlepšie technológie nevyžadujúce nadmerné náklady
- BATTECHNOLOGY s cieľom znižovať emisie, šetriť surovinové zdroje a podobne.
d)
Blízkosť
- zabezpečiť, aby odpad bol zneškodnený, zhodnotený čo najbližšie k miestu jeho vzniku. Tento princíp nie je samoúčelný, pretože aj vlastná preprava má negatívny dopad na životné prostredie. Musí sa však k nemu pristupovať citlivo a brať do úvahy aj korelácia medzi disponibilným objemom vznikajúceho objemu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.