Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Skúmanie výhod a výziev uhoľných elektrární v kontexte jadrovej energetickej transformácie

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V súčasnosti je energia kľúčovým hľadiskom v diskusiách o trvalo udržateľnom rozvoji. Trvalo udržateľný rozvoj si vyžaduje udržateľné dodávky čistých a cenovo dostupných obnoviteľných zdrojov energie, ktoré nespôsobujú negatívne spoločenské účinky. V príspevku autori diskutujú o možných budúcich modeloch využívania energie a súvisiacich environmentálnych účinkoch, potenciálnych riešeniach súčasných environmentálnych problémov a technológií obnoviteľných zdrojov energie a ich vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju s veľkým dôrazom na smer transformácie k jadrovej energii.
Energetický mix v krajinách Európskej únie
Energetický mix EÚ je v rámci trendov zameraný skôr na jadrovú a obnoviteľnú energiu. Od roku 2021 tvorili tieto energie až 58% vyrobenej elektriny.

Graf 1 Čistá výroba elektriny, EÚ, 2021 (%, na základe GWh)

Zdroj: Spracované podľa Eurostat (2021)

Spaľovanie fosílnych palív je ešte vo väčšine krajín primárnym zdrojom výroby energie a transformácia energie predstavuje náročnú otázku pre implementáciu programu European Green Deal. Prejavuje sa to prakticky v podiele obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na konečnej spotrebe energie, znižovaní emisií CO2 v sektore neemisného systému obchodovania (ETS), dátume stiahnutia uhlia z ekonomiky a celkovej energetickej efektívnosti. Krajiny majú rôzne prístupy a úrovne energetickej transformácie. Poľsko je najviac závislé od výroby elektriny z uhlia s najväčším počtom zamestnancov pri ťažbe uhlia a v uhoľných odvetviach. Ostatné krajiny doteraz postavili svoju transformáciu na jadrovú energiu a potenciálne využitie biomasy. Slovensko má spomedzi skúmaných krajín najvyššie percento inštalovanej jadrovej kapacity. [1] Relatívny nárast výroby elektriny z OZE zaznamenávajú vo Švédsku (17,6%), Slovensku (21,7%), Taliansku (25,7%) a Slovinsku (26,9%). [2] Je pozoruhodné, že Švédsko, Rakúsko a Lotyšsko sa v roku 2021 ukázali ako prominentné štáty s významným podielom obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny. Táto skutočnosť naznačuje, že krajiny, ktoré už dosiahli vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energie vo svojom energetickom mixe, tak ich výroba elektriny zaznamenala pomalší pokrok v zavádzaní ďalších OZE. Na rozdiel od toho Dánsko, Portugalsko a Chorvátsko preukázali pôvodne vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie vo výrobe elektriny a výrazný pokrok v postupnom zvyšovaní tohto podielu.
Autori Michalak a Wolniak [3] vypracovali štúdiu, kde skúmali štatistickú významnosť medzi inovačným indexom ekonomiky a podielom obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Pri analýze korelácií medzi rôznymi typmi obnoviteľnej energie (vodná, veterná, slnečná a bioenergia, atď.) možno pozorovať rozdiely v korelačných koeficientoch.
V literatúre možno nájsť niekoľko štúdií, ktoré skúmajú úlohu jadrovej energie vo vzťahu k ekonomike a produkcii emisií. Ekonomický rast jadrovej energie v 13 krajinách OECD skúmali tiež Ozcan a Ari [4]. Ich zistenia podporujú hypotézu spätnej väzby, t.j. spotreba jadrovej energie a ekonomický rast sa navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. V 6 z 13 krajín jadrová energia z dlhodobého hľadiska pozitívne a výrazne ovplyvnila reálny HDP. Túto analýzu doplnili Gozgor a kol. [5], ktorí poskytli dôkazy, že spotreba neobnoviteľnej aj obnoviteľnej energie v krajinách OECD pozitívne súvisí s vyššou mierou ekonomického rastu.
Potenciál jadrových elektrární
Rýchly rast ľudskej populácie súvisiaci s fenoménmi globalizácie a industrializácie, výrazne zvýšil nárast spotreby svetových energetických zdrojov. Očakáva sa, že medzi rokmi 2014 až 2035 prejde spotreba energetických zdrojov nárastom o približne 35%, pričom najväčšie zastúpenie na celkovej dodávke energie budú mať stále fosílne palivá, približne 80%, čo má za následok množstvo environmentálnych problémov, ako je globálne otepľovanie, znečistenie ovzdušia a kyslé dažde [6].
V procese prechodu na čistú energiu sa môžu a mali by sa zvážiť všetky možnosti opatrení na zníženie emisií uhlíka. Jadrová energia dokáže spoľahlivo vyrábať energiu s minimálnymi emisiami CO2 okolo 15-50 gCO2/kWh, no pri uhoľných elektrárňach je to až 1050 gCO2/kWh. Nové inovatívne projekty jadrových elektrární majú reálnu šancu znížiť počiatočné náklady na výstavbu, ktoré sú dnes pravdepodobne najväčšou prekážkou širokého využívan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.