Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozšírená zodpovednosť výrobcov v EÚ

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Oblasť rozšírenej zodpovednosti výrobcov zahŕňa veľké množstvo európskych smerníc, nariadení a vykonávacích predpisov, na základe ktorých sa formuje legislatíva členských krajín a s ktorými sa musia výrobcovia oboznamovať. Kým smernice dávajú priestor členským krajinám na zavedenie svojich pravidiel pre dosiahnutie cieľov, nariadenia harmonizujú pravidlá či spôsoby ich dosiahnutia pre všetky krajiny rovnako. Predpisy pribúdajú, prepájajú rôzne oblasti, sprísňujú sa a je čoraz ťažšie sa v nich vyznať. Prehľad niektorých z nich je v nasledujúcom zhrnutí.

V EÚ definuje rámec a všeobecné minimálne požiadavky rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej len „RZV“) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „smernica o odpade“). RZV je podľa smernice o odpade súbor opatrení prijatých členskými štátmi, ktorými zabezpečia, aby výrobcovia vyhradených výrobkov mali finančnú alebo finančnú a organizačnú zodpovednosť za fázu životného cyklu výrobku týkajúcu sa nakladania s odpadom [1]. Obsah RZV tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Pri niektorých vyhradených prúdoch odpadov definície, ciele a opatrenia dopĺňajú ďalšie smernice, a to napríklad:

  • pre obaly a odpady z nich je to smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov [2],
  • oblasť batérií a akumulátorov upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (ďalej len „smernica o BaA“), postupne bude nahradená nariadením o BaA (informácia ďalej) [3],
  • elektrozariadenia a elektroodpady upravujú smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach [4, 5],
  • vozidlá upravujú smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS [6, 7].

Ak by sme k smerniciam označených kurzívou pridali aj smernicu Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, dostaneme tzv. odpadový balík (nazývaný aj balík obehového hospodárstva), t. j. smernice, ktoré boli v roku 2018 revidované s cieľom zabezpečenia prechodu na obehové hospodárstvo. Dochádza k podpore predchádzania vzniku odpadu, vyššej recyklácie so zameraním sa na jednotný výpočet pre všetky členské štáty a k výrazne nižšiemu množstvu komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Pre posilnenie opätovného využívania a predchádzania vzniku odpadu, jeho recyklácie a iného zhodnocovania bola upravená RZV o všeobecné minimálne požiadavky pre každú fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osoba, ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo dováža výrobky. Zaviedol sa tiež termín zriadenia triedeného zberu pre textil a nebezpečného odpadu z domácností.

Plasty ako špecifikum

Postupom rokov plasty v rôznych obmenách ako obaly, konkrétne ako plastové tašky, alebo ako materiál (mikroplasty v prostredí a vo výrobkoch), aj ako voľne pohodený odpad začali vzbudzovať pozornosť. V dôsledku toho vznikajú špecifické smernice (nazývané aj „lex specialis“, kde je zvyčajne určené, v akých prípadoch – rozporoch je daná smernica nadradená inej, napríklad smernici o odpade, prípadne v čom iné smernice dopĺňa), nariadenia a s nimi súvisiace predpisy, ktoré prinášajú pre výrobcov vyhradených výrobkov požiadavky a opatrenia zamerané na obmedzovanie ich spotreby v priebehu rokov v porovnaní s rokom, ktorý bol stanovený ako referenčný, označovanie a dôležitosti oboznamovania spotrebiteľa, špecifického spoplatňovania alebo ich úplné obmedzenie uvádzania na trh. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o:

  • plastových taškách a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek, ktorú sprevádza vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2018/896 z 19. júna 2018, ktorým sa stanovuje metodika výpočtu ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek a mení rozhodnutie 2005/270/ES a usmernenie pre nahlasovanie ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/896 [8, 9, 10];
  • určitých jednorazových plastových výrobkoch, medzi ktoré patria oba
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.