Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Reportovacie povinnosti zberových spoločností v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcu (2.)

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V pokračovaní článku si rozoberieme ďalšie reportovacie povinnosti zberových spoločností.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Prvá tabuľka na strane 4 Prílohy č. 7 Vyhlášky o RZV obsahuje zápis údajov pre výnos z predaja a náklad na odovzdanie odpadov z O/neO z KO v rámci činnosti ZHODNOTENIA R2-R11, okrem recyklácie. Dotriedený materiál je rozdelený rovnako ako pri tabuľke pre recykláciu a energetické zhodnotenie na jednotlivé zložky a na poddruhy.

Tabuľka 5 Činnosti zhodnotenia R2-R11, okrem recyklácie a príklady zhodnotenia zložiek činnosťou R2-R11, okrem recyklácie

Činnosť zhodnotenia

R2-R11, okrem recyklácie

Popis činnosti zhodnotenia R2-R11, okrem recyklácie

Príklady zhodnotenia zložiek
činnosťou R2-R11,
okrem recyklácie

R2

Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

?

R3

Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)a)

plasty

papier a lepenka

drevo

R4

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínb)

kovové obaly

R5

Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálovc)

sklo

R6

Regenerácia kyselín a zásad

?

R7

Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

?

R8

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

?

R9

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

?

R10

Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

?

R11

Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

?

 

a), b), c) ...patrí sem aj príprava na opätovné použitie s účinnosťou od 1. júla 2020 (celé znenie poznámky je v Prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch). Úprava znenia poznámky súvisela so zabezpečením úplnej transpozície smernice EP a Rady 2008/98/ES. V rámci niektorých činností zhodnocovania boli doplnené bližšie špecifikácie, čo je možné zahrnúť pod danú činnosť.

d) Celé znenie poznámky je v Prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch.

Poznámka: Vzhľadom na plnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov je činnosť zhodnotenia R1-R13 podľa Prílohy č. 1 zákona o odpadoch množinou so štyrmi podmnožinami.

  • jednou je činnosť recyklácie – R3, R4 a R5, pričom do tejto podmnožiny patrí aj príprava na opätovné použite (poznámka horného indexu) a činnosť R12 + sta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.