Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Recykláciu nezvýšia len limity

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Recyklácia odpadov sa uvádza ako jedna z ciest znižovania ich narastajúcich objemov. Cirkulárna ekonomika predpokladá v maximálnej možnej miere využívať opakovateľne používateľné výrobky, predlžovať ich životnosť či vyrábať „opraviteľné“ výrobky. Predpokladá tiež posudzovať výrobky po skončení ich životnosti ako druhotné suroviny a recyklovať ich. Mnoho ciest a zámerov smeruje k zvyšovaniu podielu recyklácie odpadov, k naplneniu stanovených limitov, ale napriek tomu sa nedarí ich plniť. Jedným, možno aj hlavným dôvodom nezáujmu trhu o recyklované výrobky je aj ich cena. 

Každoročne narastajúci objem odpadov núti kompetentných hľadať riešenia na jeho znižovanie vrátane rôznych legislatívnych a často i represívnych opatrení. Napriek prijímaným opatreniam sa nie celkom darí znižovať množstvo odpadov a ich narastajúce skládkovanie.
V súčasnosti je asi najviac diskutovaným a problémovým odpadom odpad z obalov, najmä plastových, a plastový odpad všeobecne. Legislatívne sa niektoré (plastové) výrobky zakazujú, niektoré sa spoplatňujú. Od tohto roku sa na Slovensku PET nápojové fľaše zálohujú, čím sa tak žiada zvýšiť podiel recyklácie odpadov z obalov. Novela zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vykonaná zákonom č. 9/2021 v Prílohe 3 - Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva ustanovuje mieru recyklácie plastových obalov do roku 2025 na 35% a do roku 2030 na 42%. Je to úloha pre Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). V podobnom duchu je prijatá aj smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. O povinnosti pridávať recyklované plasty do nápojových obalov hovorí i dôvodová správa k skôr spomínanej novele zákona o odpadoch. Táto povinnosť sa bude vzťahovať nielen na nápojové obaly, ale aj na ostatné jednorazové výrobky z plastov a zač­ne platiť od roku 2025. V podobnom duchu je aj povinnosť zvýšiť podiel regranulátu (recyklovaného PET) v nových PET nápojových fľašiach na minimálne 50%.
Zložité procesy recyklácie
Direktíva vyplývajúca z vyhlášok, smerníc a zákonov je jedna vec, no technická realizovateľnosť a reálnosť je druhá vec. Výroba obalu, fľaše z plastov je tepelná operácia, ktorou sa menia pôvodné vlastnosti plastu. Recyklácia plastového odpadu môže byť len mechanickou operáciou, drvením, prípadne i praním, ale pre použitie na obalové účely sa musí drvina ešte podrobiť regranulácii - tepelnej operácii. Pri následnej výrobe obalu, keď sa primárna surovina spracováva spolu s regranulátom, ide opäť o tepelnú operáciu. V prípade regranulátu tak v podstate ide o tretiu tepelnú operáciu. Ako sa týmto zmenia fyzikálno-mechanické vlastnosti a parametre nielen regranulátu, ale i použitej "novej" zmesi? Problémom je odsledovať, koľký cyklus regranulácie už prebieha. Pri prvom cykle ešte možno povedať, že obal obsahuje napríklad podiel 20% regranulátu, recykátu. Ak sa vša
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.