Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prípustné hodnoty hluku pre mobilné zariadenie

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Pri prevádzke mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov (drvič stavebného odpadu) treba podľa § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií preukazovať prípustné hodnoty hluku na každom mieste drvenia. Ako teda pristupovať k tejto povinnosti?

Keďže ide o novú právnu úpravu v oblasti nakladania so stavebným odpadom, ešte nie sú zavedené overené postupy, ktoré by vytvárali správnu prax pre takúto činnosť.
Pri stanovovaní podmienok budeme vychádzať z § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len "vyhláška č. 344/2022 Z.z."), ktorý uvedenú povinnosť ustanovuje nasledovne:

„Technické a organizačné požiadavky na mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií [k § 17 ods. 1 písm. o) zákona]

Pri prevádzke mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa preukazuje počas činnosti zariadenia v intraviláne obce aj plnenie

  1. prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa osobitného predpisu,6)
  2. všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky podľa osobitného predpisu.7)
Poznámka 6) odkazuje na: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky 237/2009 Z.z.
Poznámka 7) odkazuje na: Príloha č. 3 časť II. bod 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.