Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Príležitosti, záväzky a vzorce správania sa v odpadovom hospodárstve smerom k udržateľnosti a obehovej ekonomike

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Nastavenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (­ďalej len „RZV“) v kontexte zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., jeho vyhlášok, plniac očakávania výrobcu, ktorý systém zberu v obciach financuje, a predstáv občana, ktorý by mal so systémom interagovať, predstavuje pre organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) neustály proces navrhovania riešení a optimalizácií v prospech všetkých strán. Nie vždy však možno vyhovieť každému, avšak netreba podliehať ani častokrát „kričiacej“ menšine. Nájsť strednú cestu nie je ľahké, podstatná je však snaha každého účastníka priblížiť sa optimálnemu riešeniu.

O tom, že lineárny spôsob hospodárskeho rastu (obr. 1) sa už "nenosí", nás v posledných rokoch výskumami a rozumnými argumentmi presviedčajú odborné odpadové články či články v rámci ekonomických príloh rôznych denníkov. Je však tomu tak aj z pohľadu výrobcu či občana? Ak sa opýtame ľudí, aký spôsob je dlhodobo udržateľnejší, málokto zaváha. Ak sa však pozrieme na reálny život a dodržiavanie pravidiel, zásad a predpisov, tam už takí striktní nie sme. Pritom podľa štúdie, ktorú v roku 2021 vypracovali Setiawan a kol., aktívna osobná norma, ktorá sa preukázateľne môže aktivovať prostredníctvom uvedomenia si dôsledkov a pripísania si zodpovednosti, úspešne formuje zámer a aj skutočné správanie v oblasti triedenia odpadu [1].
Obrázok 1 
Lineárna a cirkulárna ekonomika
 
Ako teda prispieť k udržateľnosti a cirkulárnej ekonomike?
Spoločnosti (výrobcovia) zohrávajú veľkú úlohu pri zavádzaní obehového hospodárstva, v ktorom sa vytvára hodnota, kde sa šetria prírodné zdroje využívaním druhotných surovín, či lepším využívaním zdrojov, ktoré už máme. Na to, aby sa zapojilo čo najviac spoločností, slúžia legislatívne rámce, ktoré zavádzajú povinnosti a opatrenia. Ako príklad možno uviesť zvyšujúce sa recyklačné ciele, zákaz uvádzania niektorých výrobkov na trh (plastové slamky, príbory, taniere a pod.), v dôsledku čoho sú spoločnosti nútené hľadať alternatívy, ďalej ekomodulácia poplatkov za vyhradené výrobky uvádzané na trh podľa ich trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti či recyklovateľnosti alebo prítomnosti nebezpečných látok. Inou formou opatrenia sú dane, napríklad daň z nerecyklovaného odpadu obalových výrobkov. Dôležitou súčasťou opatrení, ktorá tvorí hlavné priority akčného plánu pre obehové hospodárstvo, je podpora druhotných surovín [6, 7]. Okrem legislatívnych záväzkov existujú aj dobrovoľné. Na podklade Európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve, v ktorej vízia pre nové európske hospodárstvo v oblasti plastov je, aby všetky plastové obaly uvádzané na trh EÚ sa do roku 2030 stali buď opätovne použiteľnými, alebo nákladovo efektívne recyklovateľnými, sa niektoré maloobchodné reťazce rozhodli prijať tento záväzok a uskutočniť ho už do roku 2025 [8, 9].
Spoločnosť vie svoje fungovanie smerom k udržateľnosti a obehovému hospodárstvu dosiahnuť rôznymi spôsobmi, a to nielen na úrovni samotnej spoločnosti, ale aj s presahom jej hraníc. V prípade obalov alebo neobalových výrobkov vie spoločnosť zistiť napríklad vnútorným auditom, z čoho sú obaly vyrobené, či majú správne označenia [napomáha to ďalším činnostiam nakladania, po tom, čo sa obal stane odpadom (obr. 2)], možnosti ich náhrady, možnosti zníženia obalového materiálu, pri ktorom sa ešte uchovávajú jeho vlastnosti, možnosti opätovného použitia, recyklácie po jeho použití. Podporu triedenia odpadov z obalov u spotrebiteľa možno dosiahnuť cez systém označovania obalov, napríklad formou piktogramu (obr. 2), ktorý uľahčí konečnému spotrebiteľovi rozhodnúť sa, do ktorej zbernej nádoby odpad patrí [10, 11]. V tomto vie pomôcť svojimi skúsenosťami etablovaná OZV.
Obrázok 2 
Typy označovaní obalov a neobalových výrobkov
 
 
 
 
 

Na úrovni spoločnosti možn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.