Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Predbežná povaha správy o environmentálnej kontrole

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Správa o environmentálnej kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane zápisnice o prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly, ak prevádzkovateľovi (kontrolovanému subjektu) neukladajú opatrenia, ktoré by menili jeho hmotnoprávnu pozíciu, sú iba podkladom pre prípadné rozhodnutie o uložení sankcie a nepodliehajú súdnemu prieskumu v správnom súdnictve, keďže majú iba predbežnú povahu a samé o sebe nepredstavujú zásah do práv a právom chránených záujmov kontrolovaného subjektu.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR z 3. júla 2018, sp. zn. 4 Sžk 26/2017, vec Mesto Senec.
Vymedzenie veci
Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len "Krajský súd") sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti Správy o environmentálnej kontrole vrátane Zápisnice o prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly (ďalej len "Zápisnica"), prostredníctvom ktorej mu boli oznámené zistené pochybenia vo vzťahu k dodržiavaniu povinností týkajúcich sa skládky odpadov "Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec" zodpovednou osobou a porušenie zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o IPKZ").
Napadnutým uznesením Krajský súd v súlade s § 7 písm. b), písm. e) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "SSP") v spojení s § 97 SSP a § 98 ods. 1 písm. g) SSP žalobu žalobcu odmietol pre jej neprípustnosť.
Krajský súd skôr, ako podrobil danú vec mechanizmom prieskumu, zisťoval, či bola v danom prípade daná právomoc Krajského súdu na konanie a rozhodovanie vo veci. Krajský súd dospel k záveru, že žalobu treba odmietnuť pre jej neprípustnosť, keďže smeruje proti aktu orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, ktorý nemohol mať za následok ujmu na subjektívnych právach žalobcu.
Podľa názoru Krajského súdu nemožno administratívnu kontrolu dodržiavania podmienok integrovanej prevencie vyplývajúcich zo zákona o IPKZ považovať za rozhodovací proces vo verejnej správe a výsledné materiály z vykonanej kontroly za rozhodnutia vydané v takomto konaní, keďže kontrolou sa len zisťuje súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami zákona o IPKZ.
Krajský súd mal za to, že výsledné materiály z vykonanej kontroly a postup pri ich vypracovaní nepodliehajú súdnemu prieskumu v rámci úpravy správneho súdnictva, keďže nie sú rozhodnutím správneho orgánu podľa SSP. Kontrola dodržiavania podmienok integrovanej prevencie vyplývajúcich zo zákona o IPKZ predstavuje len jednu z dohľadových kompetencií žalovaného.
Krajský súd v odôvodnení napadnutého uznesenia dospel k záveru, že Správa o environmentálnej kon
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.