Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia správneho orgánu

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Správny orgán je podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len „správny poriadok“) povinný dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia a prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Pokiaľ správny orgán vydal rozhodnutie vo veci samej bez toho, aby umožnil účastníkovi konania vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu, ide o procesné pochybenie správneho orgánu, a teda o takú vadu, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť tohto rozhodnutia. Posúdenie správneho súdu v súdnom konaní, či takéto procesné pochybenie správneho orgánu je vadou, ktorá spôsobuje nezákonnosť žalobou napadnutého rozhodnutia, je podmienené konkrétnymi okolnosťami toho ktorého prípadu. Len formálne zopakovanie správneho konania nepredstavuje pre účastníka konania, vo vzťahu k skutkovej stránke veci, reálnu možnosť dosiahnuť rozhodnutie v jeho prospech.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2018 sp. zn. 7 Sžk 10/2016, vec Michelin Hungaria Tyre Manufacture Ltd.
Krajský súd v Bratislave (ďalej len "krajský súd") rozsudkom sp. zn. 6 S 42/2015-71 zo dňa 22. júna 2016 podľa § 250j ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "OSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia riaditeľa Recyklačného fondu č. S/03/01/2012 z 23. septembra 2014 v spojení s prvostupňovým správnym rozhodnutím č. S/03/01/2012 z 15. marca 2014 žiadajúc ich zrušenie a vrátenie veci na ďalšie konanie. Zákonnosť žalobou napadnutých rozhodnutí Recyklačného fondu krajský súd preskúmal v intenciách ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch (ďalej len "zákon o odpadoch" alebo "zákon č. 223/2001 Z.z.") citujúc právnu úpravu právnych noriem § 7 ods. 1 písm. c), písm. h) a písm. r) v spojení s § 43 ods. 1 a ods. 2 s § 56 ods. 1 až ods. 4 s § 74 a súčasne v intenciách § 32 ods. 1 v spojení s § 34 ods. 1 s § 46 s § 47 ods. 3 a ods. 4 správneho poriadku, postupom podľa právnej úpravy ustanovenej v druhej hlave piatej časti OSP.
Z obsahu administratívneho spisu krajský súd zistil, že 17. júna 2008 doručil žalobca žalovanému žiadosť o vrátenie príspevkov zaplatených v nesprávnej výške do Recyklačného fondu za roky 2006 a 2007. Touto žiadosťou žiadal vrátiť sumu vo výške 24 342 714 Sk, a to s poukazom na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.