Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Povinnosť revízie programov odpadového hospodárstva členskými štátmi, VEC C-642/18 - KOMISIA/ŠPANIELSKO

Dátum:

Lehota stanovená členským štátom v článku 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „smernica 2008/98“) na splnenie povinností stanovených v tomto článku, spočívajúcich v zabezpečení, aby sa programy odpadového hospodárstva a programy predchádzania vzniku odpadu členských štátov hodnotili aspoň každých šesť rokov a v prípade potreby sa revidovali, uplynula až šesť rokov po uplynutí lehoty na prebratie tejto smernice, t. j. 12. decembra 2016.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ (ôsma komora) z 5. decembra 2019, Komisia/Španielsko, C-642/18, EU:C:2019:1051.
Svojou žalobou Európska komisia (ďalej len "Komisia") navrhuje, aby Súdny dvor Európskej únie (ďalej len "Súdny dvor") určil, že Španielske kráľovstvo si tým, že nerevidovalo programy odpadového hospodárstva stanovené v smernici 2008/98, pokiaľ ide o autonómne spoločenstvá Baleárskych a Kanárskych ostrovov, a tým, že ju úradne neinformovalo o revízii týchto programov, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 30 ods. 1 a článku 33 ods. 1 smernice 2008/98.
Konanie pred podaním žaloby a žaloba
Dňa 18. novembra 2016 Komisia zaslala Španielskemu kráľovstvu výzvu, v ktorej tvrdila, že vzhľadom na to, že neprijalo alebo nezrevidovalo programy odpadového hospodárstva autonómnych spoločenstiev Aragónsko, Baleárske ostrovy, Kanárske ostrovy, Kantábria, KastíliaLa Mancha, Katalánsko, Estremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Murcia a Navarra, ako aj autonómneho mesta Ceuta, a v dôsledku toho jej neoznámilo tieto programy, Španielske kráľovstvo porušilo článok 28 ods. 1, článok 30 ods. 1 a článok 33 ods. 1 smernice 2008/98. Španielske kráľovstvo odpovedalo na túto výzvu listom z 18. januára 2017.
Dňa 14. júla 2017 Komisia vydala odôvodnené stanovisko, v ktorom dospela k záveru, že Španielske kráľovstvo naďalej neplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice 2008/98, pokiaľ ide o autonómne spoločenstvá Aragónsko, Baleárske ostrovy, Kanárske ostrovy, Madrid, ako aj autonómne mesto ­Ceuta, a vyzvala tento členský štát, aby prijal požadované opatrenia v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto odôvodneného stanoviska, teda do 14. septembra 2017. Španielske kráľovstvo odpovedalo na uvedené odôvodnené stanovisko listami zo 14. septembra 2017, ako aj zo 17. januára, 18. mája, 23. mája a 6. júna 2018.
Keďže Komisia sa domnievala, že Španielske kráľovstvo ešte neprijalo opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo smernice 2
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.