Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pojem odpad – čistiarenský kal Vec C-629/19 - SAPPI AUSTRIA PRODUKTION A WASSERVERBAND

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Čistiarenský kal vytvorený pri spoločnom spracovaní odpadových vôd priemyselného, domáceho alebo komunálneho pôvodu v čistiarni odpadových vôd, ktorý je spaľovaný v spaľovni zvyšokového odpadu na účely energetického zhodnocovania výrobou pary, nemožno považovať za odpad, ak sú splnené podmienky článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica "2008/98") už pred jeho spaľovaním.
Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ (druhá komora) zo 14. októbra 2020, Sappi Austria Produktion a Wasserverband, C-629/19, EU:C:2020:824.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 2 ods. 2 písm. a), článku 3 bod 1, článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 2008/98. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Sappi Austria ProduktionsGmbH & Co. KG (ďalej len "Sappi") a Wasserverband "Region GratkornGratwein" (Vodohospodárske združenie regiónu GratkornGratwein, Rakúsko) (ďalej len "Wasserverband") na jednej strane a Landeshauptmann von Steiermark (predseda vlády spolkovej krajiny Štajersko, Rakúsko) (ďalej len "regionálna správa") na druhej strane vo veci rozhodnutia tejto správy, ktorým sa konštatuje, že zmeny týkajúce sa priemyselného zariadenia spoločnosti Sappi a priemyselného zariadenia Wasserverband, ktoré sa nachádzajú na tom istom mieste, musia podliehať povinnosti prechádzajúceho povolenia.
Spor vo veci samej
Sappi prevádzkuje v Gratkorne (Rakúsko) veľké priemyselné zariadenie na výrobu papiera a celulózy. Na tomto mieste sa nachádza aj čistiareň odpadových vôd, ktorú spoločne prevádzkujú Sappi a Wasserverband, ktoré spracováva odpadovú vodu z výroby papiera a celulózy, ako aj komunálne odpadové vody. Pri spracovaní týchto odpadových vôd, ktoré stanovuje vnútroštátne právo, sa vytvára čistiarenský kal, o ktorý ide vo veci samej. Tento kal teda tvoria látky pochádzajúce z priemyselných odpadových vôd a zároveň látky pochádzajúce z komunálnych odpadových vôd. Čistiarenský kal, ktorý v čistiarňach odpadových vôd takto vznikne, je následne spaľovaný v kotle spoločnosti Sappi a v spaľovni zvyškového odpadu prevádzkovaného Wasserverband a para získavaná na účely energetického zhodnocovania sa používa pri výrobe papiera a celulózy.
 
Regionálna správa po rozsiahlom vyšetrovacom konaní zistila, že úpravy na kotle spoločnosti Sappi a na spaľovni zvyškového odpadu, ktorej vlastníkom je Wasserverband, ktorá sa tiež nachádza v Gratkorne, podliehali povinnosti získať povolenie. Uvedená správa sa domnievala, že je pravda, že čistiarenský kal určený na spaľovanie pochádza z väčších častí, t.j. približne z 97 %, z procesu výroby papiera, a že pokiaľ ide o túto časť, možno pripustiť, že je "vedľajším produktom". Nejde však o taký prípad, pokiaľ ide o časť čistiarenského kalu vytvoreného pri spracovaní komunálnych odpadových vôd. Tento čistiarenský kal zostáva odpadom.
 
Keďže podľa judikatúry Verwaltungsgerichtshof (Najvyšší správny súd, Rakúsko) neexistuje hranica de minimis na kvalifikáciu látky ako "odpadu", treba vychádzať zo zásady, podľa ktorej celý čistiarenský kal spaľovaný v priemyselných zariadeniach spoločnosti Sappi a Wasserverband treba kvalifikovať ako "odpad". ­Sappi a Wasserverband podali proti tomuto rozhodnutiu žalobu na vnútroštátny súd. Rozsudkom z 19. decembra 2016 tento súd vyhovel žalobe spoločnosti Sappi a Wasserverband. Verwaltungsgerichtshof (Najvyšší správny súd), na ktorý bol podaný opravný prostriedok proti tomuto rozsudku, tento rozsudok zrušil rozsudkom z 27. februára 2019 a vrátil vec vnútroštátnemu súdu.
 
Vnútroštátny súd sa Súdneho dvora pýta, či, ako sa domnieval V
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.