Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Osobitné výrobky z plastu a povinnosti na ne vztiahnuté

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Transpozičná novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „novela zákona o odpadoch“), ktorú Národná rada SR schválila 2. novembra 2021, prenáša zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie aj definíciu jednorazového plastového výrobku, výrobcu jednorazového plastového výrobku, rozšírenú zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu a povinnosti, ktoré sa týkajú tohto výrobku. Pre tento účel bola novelou zákona o odpadoch doplnená aj nová samostatná časť, a to Ôsmy oddiel v znení „Osobitné výrobky z plastu“. Ak nie je uvedené inak, novela zákona o odpadoch nadobúda účinnosť 1. decembra 2022 (pozn. redakcie: v čase redakčnej uzávierky nebola novela zákona o odpadoch ešte podpísaná prezidentkou a zverejnená v Zbierke zákonov SR). Čo všetko so sebou novela zákona o odpadoch prináša sa dozvieme v článku.

Čo si predstaviť pod pojmom "jednorazový plastový výrobok"?
Podľa novely zákona o odpadochje jednorazovým plastovým výrobkom výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený. [2]
Obaly či jednorazové plastové výrobky?
Konkrétne jednorazové plastové výrobky sú uvedené v prílohe 7a pod časťami A až G, ktorá sa novelou zákona o odpadoch zavádza.
Väčšina jednorazových plastových výrobkov by sa dala jedným slovom nazvať
"obaly"
. Súčasné znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") pozná pojem
"výrobca obalov"
, pod ktorého pôsobenie spadá veľká časť jednorazových plastových výrobkov. Na čo je teda nevyhnutná špecifikácia tejto kategórie?
K vyčleneniu osobitých výrobkov z plastu sa pristúpilo v kontexte aplikácie obehového hospodárstva, teda na účely adresnejších usmernení. Na uvedené jednorazové plastové výrobky sa vzťahujú špecifické požiadavky, ktoré si rozoberieme v druhej časti článku.
Najprv si však porovnajme základné pojmy, a to výrobcu obalov a výrobcu jednorazového plastového výrobku.
Výrobca obalov
je definovaný v § 52 ods. 11 písm. a) až f) zákona o odpadoch. Ide o fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu. V skratke je pod šiestimi bodmi popísaný spôsob plnenia obalov tovarom, používanie obchodnej značky, spôsob uvádzania tovaru do distribúcie a na trh, distribúcia samotná a skutočnosti, či je tovar určený pre konečného spotrebiteľa, alebo pre podnikateľský subjekt. [1]
Výrobca jednorazového plastového výrobku
je v novele zákona o odpadoch charakterizovaný spolu s výrobcom rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty. Pre účely tohto článku definície a povinnosti viazané na výrobcu rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty vynecháme. Rovnako vynecháme aj povinnosti vzťahujúce sa na výrobcu tabakových výrobkov, ktoré sú v novele zákona o odpadoch uvádzané.
Podľa § 75a ods. 12, ktorý je podľa novely zákona o odpadoch súčasťou nového "Ôsmeho oddielu", je
výrobca jednorazového plastového výrobku
uvádzaný ako každá fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja, má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a jednorazové plastové výrobky:
a)
vyrába alebo si ich dá vyrobiť a uvádza ich na trh,
b)
predáva ich na území SR,
c)
plní, prípadne si ich dá naplniť, a uvádza ich na trh,
d)
uvádza ich v rámci podnikateľskej činnosti na trh SR z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,
f)
v rámci svojej podnikateľskej činnosti ich na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva priamo používateľovi v inom členskom štáte. [2]
Pod písm. e) je definovaný výrobca jednorazových plastových výrobkov, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako členskom štáte a predáva jednorazové plastové výrobky na území SR prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo iným používateľom ako domácnosti. [2]
Výrobca obalov a výrobca jednorazového plastového výrobku môže tak byť tá istá osoba.
Jednorazové plastové výrobky a povinnosti rozdelené podľa kategórií
V novej prílohe č. 7a sú pod časťami A až G rozdelené jednorazové plastové výrobky, resp. okruhy výr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.