Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o odpadoch z dôvodu potreby riešenia stavebných odpadov

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Predmetom príspevku je analýza návrhu novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „novela zákona o odpadoch“), ktorá rieši oblasť stavebných odpadov.

Dňa 25. januára 2022 začalo medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len "MPK"), označené ako "LP/2022/42 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov". [1] Predmetom MPK je novela zákona o odpadoch.
Predložený materiál obsahuje štandardné sprievodné dokumenty, teda okrem vlastného materiálu je to predkladacia správa, doložka zlučiteľnosti, jednotlivé doložky vplyvov, dôvodová správa (všeobecná a osobitná časť), správa o účasti verejnosti a návrh vykonávacieho predpisu - vyhlášky v rozsahu téz.
Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky
Návrh uznesenia vlády SR štandardne obsahuje poverenie predsedu vlády SR na predloženie vládneho návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie a uvedenie a odôvodnenie vládneho návrhu zákona v Národnej rade SR.
V tomto prípade však návrh uznesenia vlády SR navyše ukladá členom vlády SR a predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie povinnosť zabezpečiť pri čerpaní finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR kontrahovanie stavebných prác v štátnej správe formou zeleného verejného obstarávania.
Oblasť zeleného verejného obstarávania je explicitne riešená priamo v Komponente 2 Plánu obnovy a odolnosti SR, konkrétne v časti "Reforma 3: Reforma nakladania so stavebným odpadom" a "Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov".
Hlavným cieľom zeleného verejného obstarávania pri kontrahovaní stavebných prác je zabezpečiť povinné využitie recyklátu s požiadavkou plnenia stavebných noriem ako náhrady za prírodné zdroje. Táto povinnosť sa však má posudzovať a aplikovať v prípadoch, keď je to technicky a ekonomicky možné. Predovšetkým (ale nielen) pri výstavbe dopravných komunikácií a infraštruktúry je povinnosť využívať upravený stavebný a demolačný odpad, stavebné materiály a výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad, a zároveň za splnenia podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky príslušných noriem. Ako posledná možnosť je použitie výrobkov pripravených zo stavebných a demolačných odpadov alebo vedľajších produktov výroby.
Predkladacia správa
V predkladacej správe je v stručnosti zhrnutý dôvod predloženia legislatívneho materiálu. Ide o skôr popísané dôvody, ktoré boli detailne analyzované v časopise Odpady 1/2022 a 2/2022.
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov
Podľa predloženej správy o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov (ďalej len "správa") bola verejnosť informovaná o pripravovanej tvorbe právneho predpisu. Verejnosti boli súčasne poskytnuté aj relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu, a to včas a vo vyhovujúcej kvalite. Konkrétne pri príprave tvorby právneho predpisu bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu a rovnako tak bola vykonaná identifikácia problému a alternatív riešení.
Z hľadiska informovania verejnosti o tvorbe právneho predpisu jej boli poskytnuté informácie o probléme, ktorý má predmetný právny predpis riešiť, ďalej o cieli účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu spolu s časovým rámcom jeho tvorby a o plánovanom procese tvorby právneho predpisu.
Podľa správy boli zvolené komunikačné kanály dostatočné vzhľadom na prenos relevantných informácií o právnom predpise smerom k verejnosti.
Zo správy však nie je možné vyhodnotiť, či boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie aj počas tvorby právneho predpisu, prípadne aj po ukončení tvorby právneho predpisu. Rovnako tak nie je isté, či bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby právneho predpisu, či bola zverejnená hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu a splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu. Tieto popísané oblasti totiž neboli v správe vyznačené "áno/nie".
Ďalej tiež možno uviesť, že nebolo vykonané hodnotenie procesu tvorby právneho predpisu.
Prakticky tak bola verejnosti poskytnutá v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR len predbežná informácia k pripravovanému právnemu predpisu. Konkrétne ide o materiál "PI/2021/261 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" [2]. Pripomienkovacie konanie bolo začaté 24. novembra 2011 a ukončené bolo 14. decembra 2021. V predbežnej informácii boli predložené dve vyjadrenia, a to konkrétne od RÚZ SR (Republiková únia zamestnávateľov SR), ktorá navrhovala zavedenie verejného zoznamu s informáciami o subjektoch, ktorým bol udelený súhlas na nakladanie so stavebnými odpadmi a na iné zaobchádzanie so stavebným odpadom, pričom by bola v zozname informácia o dobe platnosti súhlasu udeleného konkrétnemu subjektu. Vyjadrenie nie je vyhodnotené, ale možno konštatovať, že tento návrh požaduje rovnaké riešenie, aké bude obsahovať Informačný systém odpadového hospodárstva. Preto možno predpokladať, že Ministerstvo životného prostredia SR si tento návrh neosvojí, pretože by išlo o duplicitu, čo potvrdzuje aj predložený materiál v rámci MPK, ktorý túto oblasť nerieši. Druhé vyjadrenie bolo predložené od OPAP (Ochrana prírody a poriadku), ktorá navrhuje, aby bolo jasne formulované oprávnenie stráže prírody pri kontrole skládok, ich predchádzaniu a riešeniu drobných priestupkov na mieste. Dôvodom je možnosť zdokumentovať stav, vykonať potrebné zisťovanie, prípadne riešiť priestupky na úseku odpadového hospodárstva v blokovom konaní, namiesto oznam
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.