Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o odpadoch schválená v septembri 2021

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Predmetom príspevku je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý Národná rada SR schválila 30. septembra 2021. Prezidentkou bol zákon podpísaný 11. októbra 2021 (pozn. redakcie: v čase redakčnej uzávierky ešte nebol zákon publikovaný v Zbierke zákonov SR). V tomto roku ide už o piatu novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“). Tento zákon bol novelizovaný zákonom č. 9/2021 Z. z., zákonom č. 46/2021 Z. z., zákonom č. 128/2021 Z. z. a zákonom č. 216/2021 Z. z.

Novela zákona o odpadoch z 30. septembra 2021 má prierezový charakter a dotýka sa v podstate všetkých častí uvedeného zákona. Medzi najdôležitejšie zmeny možno zaradiť tie nasledujúce:
1. Úprava v § 15 zákona o odpadochsa týka
nezákonne umiestneného odpadu
. Zmeny v § 15 sú výsledkom aplikačnej praxe. V prvom rade sa spresňuje znenie odseku 4, ktoré upravuje nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach. Ak ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach, ten, kto oznámenie o takomto umiestnení odpadu prijal, je povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy. Ak z oznámenia vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu v chránenom území, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušnú štátnu organizáciu ochrany prírody a krajiny. Stanovením tejto povinnosti sa reaguje na skutočnosť, že rovnako nebezpečné, ako je nezákonné umiestnenie odpadov vo vodných tokoch, je aj ich nezákonné umiestnenie v chránenom území, čo môže viesť k zničeniu alebo poškodeniu biotopov.
Podľa § 15 ods. 5 zákona o odpadoch, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po vykonaní miestnej ohliadky overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin, a vydá o tom odborné vyjadrenie. Odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu. Ak je to odôvodnené, k vykonaniu miestnej ohliadky sa prizve aj zástupca iného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Konanie podľa § 15 ods. 5 sa zjednodušuje v tom, že sa vypustila povinnosť prítomnosti zástupcu obce pri overovaní rozsahu nezákonne umiestneného odpadu. Išlo o nadbytočnú povinnosť, pretože obec je podľa § 104 zákona o odpadoch orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Nie je potrebné, aby pri overovaní rozsahu nezákonne umiestneného odpadu konali dva subjekty, ktoré sú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Z pohľadu účelností postačuje, aby konal ten, ktorému bolo doručené oznámenie o protiprávnom konaní alebo sa o ňom dozvedel ako prvý a je v tejto veci vecne príslušný konať.
Napokon sa v § 15 spresňuje znenie odseku 6 v tom, že ak z oznámenia o nezákonnom umiestnení odpadu a z odborného vyjadrenia podľa § 15 ods. 5 možno predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná jej oznámenie podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v z. n. p. a konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu nezačne.
2. Ustanovenie § 16 zákona o odpadoch, ktoré upravuje
zber odpadu a výkup odpadu
sa dopĺňa odsekom 12, ktorý ustanovuje povinnosti toho, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, a to:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.