Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi pri výrobe kovov na Slovensku

Dátum: Rubrika: Trendy

Každá priemyselná spoločnosť je závislá od dodávok surovín a energie, ktorých zásoby z globálneho hľadiska možno považovať za nedostatočné. Nedostatok nerastných surovín sa prejavuje nedostatkom kovov. Kovy využívané najmä v moderných technológiách z dôvodu ich špecifických vlastností sa v súčasnosti nedajú nahradiť inými materiálmi. 

Kvalifikované odhady celosvetových zásob niektorých kovov v bilančných náleziskách sú takmer vyčerpané, pričom aj obsah kovov v ich primárnych surovinách najmä v prípade neželezných kovov (antimón, cín, meď a pod.) je značne nízky. Vyťažená nerastná surovina sa musí upraviť tak, aby sa obohatil obsah úžitkového kovu a výsledný produkt, tzv. koncentrát sa následnými fyzikálno-chemickými a chemickými operáciami mohol spracovať. Tieto procesy sú sprevádzané značnou spotrebou tepelnej a elektrickej energie a vznikom škodlivých látok, ako sú plyny a tuhé znečisťujúce látky. Recykláciou kovov a ich odpadov, tzv. druhotných surovín, sa spotreba elektrickej energie a vznik škodlivých látok eliminuje. Kovy v odpadoch sa nachádzajú vo forme čistých kovov alebo zliatin (kovový odpad, tzv. šrot) alebo vo forme zlúčenín (kovonosný odpad). Forma prítomnosti kovov v kovonosných odpadoch je vo forme ich zlúčenín, napríklad oxidov, síranov, komplexných zlúčenín, prípadne aj v kovovej forme, ale v nízkom zastúpení. Následné spracovanie kovonosných odpadov je zložitejšie. Aj samotná výroba kovov je sprevádzaná tvorbou odpadov. Tieto tzv. priemyselné odpady sú bohatým zdrojom surovín a často bohatším ako primárne zdroje. Pri pyrometalurgickej výrobe kovov vznikajú viaceré typy tuhých kovonosných odpadov, ako sú trosky a úlety. Tento príspevok je zameraný na prehľad stavu nakladania s kovonosnými odpadmi vznikajúcimi pri pyrometalurgickej výrobe kovov na Slovensku.
Hutnícky priemysel na Slovensku
K dôležitým úsekom hospodárstva SR patrí hutníctvo, t.j. výroba kovov a ich následné spracovanie. Z hľadiska zamestnanosti a produkcie sa hutníctvo radí medzi najvýznamnejšie odvetvia priemyselnej výroby. Hutnícke procesy môžeme rozdeliť na dve základné vetvy, a to na prvovýrobu a druhovýrobu. Prvovýrobu možno rozdeliť ešte na oblasť hutníctva železa, ocele a ferozliatin a oblasť hutníctva neželezných kovov. To môže byť rozdelené na hutníctvo ľahkých kovov (výroba hliníka, horčíka, vápnika a pod.), ťažkých kovov (výroba olova, medi, niklu, zinku a pod.), ušľachtilých kovov (výroba zlata, striebra a pod.) a vzácnych kovov (výroba volfrámu, telúru a pod.). Druhovýroba sa delí na zlievarenstvo, tvárnenie a tepelné spracovanie. Kovy sa vyrábajú z primárnych alebo sekundárnych surovín tepelnými pochodmi (tzv. pyrometalurgia) a mokrou cestou (tzv. hydrometalurgia). Medzi základné suroviny, ktoré sa využívajú na výrobu kovov patria primárne suroviny (rudy a koncentráty) a druhotné suroviny (kovonosné odpady t.j. troska, úlety a kaly z primárnych výrob alebo kovový odpad, ako je šrot z druhovýroby) [1]. Trosky, úlety a kaly vznikajú ako tuhé kovonosné odpady pri výrobe kovov. Najvýznamnejší slovenskí hutnícki výrobcovia kovov sú U. S. Steel Košice, s. r. o., Železiarne Podbrezová a.s. ako výrobcovia ocele, výrobca ferozliatin OFZ, a.s., výrobca hliníka Slovalco, a.s. a výrobca medi KOVOHUTY, a.s.[2].
Nakladanie s tuhými odpadmi z pyrometalurgickej výroby kovov
Rozdelenie odpadov na jednotlivé druhy/poddruhy odpadov určuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 320/2017 Z.z., ktorý je kompatibilný s európskym katalógom odpadov. Produkcia odpadov a nakladanie s odpadom z výroby kovov, ktoré sú zaradené v katalógu odpadov do skupiny pod číslom 10 ako "Odpady z tepelných procesov", sú uvedené v tabuľke 1 pod číslom skupiny 10 02 až 10 08 [3].

Tabuľka 1 Odpady z výroby kovov z tepelných procesov

Čís
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.