Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Minimálny rozsah zmluvných podmienok pre nakladanie so stavebným odpadom

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Čo pre nás znamená podmienka definovaná v novele zákona o odpadoch v znení: „Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi“?

Vzhľadom na spustenie Plánu obnovy od 1. júla 2022 prišlo v oblasti stavebníctva k viacerým sprísneniam vo vzťahu k stavebným odpadom. Aby mali zúčastnené strany procesu pri vykonávaní týchto požiadaviek oporu v zákone, muselo Ministerstvo životného prostredia SR pristúpiť k novelizácii zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") a rozšíriť § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) tak, aby reflektoval tieto požiadavky.
Keďže ide o osobitné druhy odpadov, ktoré si prijatím Plánu obnovy vyžadujú osobitnú pozornosť, podmienky definované v § 77 zákona o odpadoch boli spresnené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len "stavebná vyhláška"), ktorá nadobudla účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov SR, a to 25. októbra 2022.
Povinnosť zabezpečiť preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadmi je iba jednou z nových povinností, no ako sa predbežne ukazuje v praxi, zrejme bude najťažšie realizovateľnou tak, ako je definovaná.
Pre lepšiu predstavu, ako fungujú zmluvné vzťahy pri stavebnej činnosti, uvediem modelový príklad:
Investor, teda pôvodca odpadu, si na základe výberového konania vyberie zhotoviteľa stavby, na ktorého okrem realizácie stavebného diela prenesie aj povinnosť nakladania s odpadmi zo stavby. Vzhľadom na nutnosť preukázania splnenia požiadavky odbornosti, a teda, že ide zároveň o osobu oprávnenú nakladať s odpadom podľa zákona o odpadoch už v štádiu výberového konania,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.