Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Metodická pomôcka MŽP SR k udeľovaniu súhlasu týkajúceho sa zneškodňovania stavebných odpadov s obsahom azbestu činnosťou D9 a D14

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14.

Odpady s obsahom azbestu môžu odstraňovať výlučne osoby oprávnené odstraňovať azbestové materiály zo stavieb podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý súčasne vedie aj register týchto oprávnených osôb.
Zákonom č. 372/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon č. 372/2021 Z.z.")
sa vypustil súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f)
zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov. Zároveň sa zákonom č. 372/2021 Z.z.
vypustil aj súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g)
zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne.
Pre pôvodcu nebezpečného odpadu s obsahom azbestu sa už nebude udeľovať súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne. Pre pôvodcu takéhoto nebezpečného odpadu s obsahom azbestu aj naďalej platia povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích právnych predpisov. V prípade súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý sa udeľoval pre stavebnú firmu vykonávajúcu nakladanie s odpadom s obsahom azbestu (stavebné a demolačné práce), sa už nebude udeľovať súhlas podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.