Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Manažment environmentálnych záťaží na Slovensku z pohľadu MŽP SR

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Na Slovensku máme pojem environmentálna záťaž zadefinovaný v legislatíve, zmapované kontaminované lokality sú rozdelené do kategórií so všetkými zozbieranými informáciami verejne dostupné v informačnom systéme. Zostáva „len“ posledný krok, a to je náprava alebo odstránenie vplyvu znečistenia na ľudské zdravie alebo na životné prostredie. Ale toto je „beh na dlhé trate“, vyžaduje si čas, značné úsilie všetkých zainteresovaných strán a značné finančné zdroje.

1. Úvod
Problematika environmentálnych záťaží (EZ) sa dostáva do povedomia odbornej aj laickej verejnosti približne od roku 2006, keď Slovenská agentúra životného prostredia z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) začala riešiť projekt Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike. Ďalším krokom bolo zakotvenie pojmu environmentálna záťaž v slovenskej legislatíve. Riešenie problematiky EZ je aktuálne už v takej fáze, že je možné na ňu získavať aj prostriedky z európskych fondov.
Ciele a opatrenia v oblasti EZ sú a zadefinované prostredníctvom Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (ŠPS EZ), pomocou ktorého sa ich MŽP SR snaží následne napĺňať tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia obyvateľov SR, ako aj zlepšený stav jednotlivých zložiek životného prostredia.
2. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží
ŠPS EZ je strategický plánovací dokument pre oblasť EZ na Slovensku, ktorý určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov EZ na zdravie človeka a životné prostredie. Stanovuje priority, ciele a programové opatrenia a definuje časový a vecný harmonogram realizácie opatrení, čím vytvára rámec na riešenie problematiky EZ na území Slovenskej republiky v príslušnom období. V poradí tretí ŠPS EZ je vypracovaný na roky 2022 - 2027 s výhľadom do roku 2029 tak, aby pokryl celé plánovacie obdobie nového Programu Slovensko.
Dokument bol schválený uznesením vlády SR č. 320/2022 z 11. mája 2022.
Priority ŠPS EZ z hľadiska rizikovosti environmentálnych záťaží sú:
1.
Zabezpečovať komplexné, systémové a trvalo udržateľné riešenie problematiky EZ.
2.
Pri riešení problematiky EZ zabezpečovať súčinnosť s opatreniami národných strategických dokumentov a nadnárodných strategických dokumentov.
3.
Zabezpečovať systematické monitorovanie, prieskum a odstraňovanie EZ a znižovať tak zdravotné a environmentálne riziká.
4.
V súvislosti s rozvojom informačnej spoločnosti zlepšovať prístup verejnosti k informáciám v oblasti EZ, a tým podporiť integráciu verejnosti, predovšetkým miestnych komunít, do ich riešenia.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.