Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kontroverzná novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Od 1. apríla 2023 je účinný zákon č. 69/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EIA“). Aj keď ide o rozsahovo pomerne krátku novelu, má zásadný význam a prináša niekoľko dôležitých zmien v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“).

Neštandardný legislatívny proces
Skôr uvedený zákon č. 69/2023 Z.z. (ďalej len "novela zákona o EIA") čelí kritike okrem iného aj za to, že neprešiel štandardným legislatívnym procesom a nebol podrobený pripomienkovému konaniu. Zmeny, ktoré táto novela zákona o EIApriniesla, už raz boli predmetom verejnej diskusie, a to v súvislosti s návrhom zákona skupiny poslancov z mája 2022, č. parlamentnej tlače 1060 (ďalej len "pôvodný návrh"). [1] Na medzirezortné pripomienkové konanie ho predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "MŽP SR"), ako zodpovedná inštitúcia, avšak už v predkladacej správe MŽP SR vyjadrilo nesúhlas so znením návrhu zákona ako celku. Navrhovatelia dostali v medzirezortnom pripomienkovom konaní k tomuto návrhu zákona celkovo 41 pripomienok, z toho 16 zásadných, pričom prevažná väčšina bola k návrhu kritická a neodporúčala jeho prijatie. Z pripomienok nebola akceptovaná žiadna. Výsledkom bolo, že navrhovatelia tento návrh zákona v druhom čítaní vzali späť.
V septembri 2022 bol v parlamente predložený nový návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o EIA. Jeho predmetom boli minimálne zmeny zákona o EIAtýkajúce sa postupov pri osobitných zásahoch do zemskej kôry na využívanie geotermálnej energie. V druhom čítaní bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý k návrhu zákona doplnil takmer úplne totožné zmeny, ktoré boli predmetom pôvodného návrhu z mája 2022. Pozmeňujúci návrh bol Národnou radou SR schválený a rovnako bol schválený aj zákon ako celok. [2] Zo strany verejnosti a odborníkov bol spôsob jeho prijatia ostro kritizovaný, keďže ním bol obídený štandardný legislatívny proces a bol výrazne skrátený čas, ktorý bol k dispozícii na pripomienky k pozmeňujúcemu návrhu. Prezidentka SR odmietla tento zákon podpísať s výhradou, že schválený poslanecký pozmeňujúci návrh bol v podstate úplne novým návrhom zákona a nie zmenou alebo doplnením pôvodného zákona, čím sa obišli niektoré dôležité štádiá legislatívneho procesu a priestor na posúdenie sa skrátil na minimum. [3] Národná rada SR tento návrh zákona schválila aj po vrátení prezidentkou SR, pričom novela zákona o EIAvyšla v Zbierke zákonov SR 1. marca 2023 s účinnosťou od 1. apríla 2023. [4]
Novela zákona o EIA prináša, okrem niekoľkých zmien legislatívno-technického charakteru, tri hlavné zmeny, ktoré sa v pôvodnom pripomienkovom konaní, aj v následnom legislatívnom procese, ukázali ako sporné, a to:
a)
vylúčenie posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade kolaudačného konania,
b)
obmedzenie možnosti verejnosti pripomienkovať proces EIA, a to vo forme zavedenia možnosti správneho orgánu neprihliadať na zjavne neodôvodnené pripomienky,
c)
zavedenie procesnej koncentrácie konania, ktorá umožňuje správnym orgánom neprihliadať na pripomienky podané po lehote.
Vydanie kolaudačného rozhodnutia nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie
Zmenou definície pojmu "povolenie" v § 3 ods. 1 písm. j) zákona o EIA sa docielilo to, že konanie o vydaní kolaudačného rozhodnutia alebo povolania na užívanie stavby nepodlieha procesu EIA. K pôvodnému zneniu predmetného ustanovenia:
"Na účely tohto zákona povolenie je rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti; ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha viacerým povoľovacím konaniam, považuje sa za povolenie, oprávňujúce navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti, rozhodnutie vydané v každom z týchto povoľovacích konaní"
bol pridaný dôvetok v znení:
"za povolenie sa nepovažuje kolaudačné rozhodnutie, povolenie na užívanie, ani ich zmena; to neplatí, ak povolenie bolo vydané v kolaudačnom konaní, ktoré bolo spojené s konaním o zmene stavby".
Výnimkou teda je kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby, v ktorom aj naďalej prichá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.