Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (9.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok sa venuje § 12, § 13 a § 14 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zálohovaní“).

§ 12

Štátny dozor

(1) Štátny dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi (ďalej len „kontrolovaná osoba“) a rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona.

(2) Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom; na požiadanie do neho umožní nahliadnuť.

(3) Osoba vykonávajúca štátny dozor v mene inšpekcie je pri plnení svojich úloh oprávnená

a) voľne a kedykoľvek vstupovať do predajných, skladovacích a iných priestorov kontrolovanej osoby, ktoré slúžia na výkon jej podnikateľskej činnosti,

b) požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré konajú v jej mene,

c) požadovať predloženie prevádzkovej evidencie, ďalšej evidencie a iných dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a požadovať ich kópie,

d) vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia, ktoré súvisia s výkonom kontroly,

e) kontrolovať označovanie jednorazových obalov na nápoje v etape distribúcie a v prvovýrobe.

(4) Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru okrem výkonu oprávnení podľa odseku 3 písm. a) a d) oprávnení tiež

a) požadovať predloženie sprievodných listín výrobkov, ďalšej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a požadovať ich kópie,

b) kontrolovať označovanie jednorazových obalov na nápoje v etape ich distribúcie konečnému používateľovi, ktorým je spotrebiteľ, okrem prvovýroby,

c) upozorňovať výrobcov obalov a distribútorov obalov, ak dôjde k porušeniu ich povinností vyplývajúcich z tohto zákona vo vzťahu ku konečnému používateľovi, ktorým je spotrebiteľ, na zistené nedostatky a nariadiť záväzným pokynom opatrenia na ich odstránenie,

d) zakázať do vykonania nápravy dodávku alebo predaj jednorazových obalov na nápoje konečnému používateľovi, ktorým je spotrebiteľ, a ich použitie, ak nezodpovedajú kritériám ustanoveným týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie.

(5) Kontrolovaná osoba je povinná

a) strpieť výkon štátneho dozoru,

b) osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup do skladovacích a predajných priestorov a iných priestorov,

c) preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,

d) predložiť originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umožniť nahliadanie do nich, vyhotoviť z nich kópie a predkladať ich osobe vykonávajúcej štátny dozor,

e) umožniť vykonávať potrebné zisťovania a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie, ktoré súvisia s týmto zákonom,

f) bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor.

K ods. 1
V odseku 1 je štandardne zadefinované, aké úlohy plní štátny dozor podľa zákona o zálohovaní. Orgány štátneho dozoru vykonávajú štátny dozor nad dodržiavaním povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov. Fyzickým osobám - nepodnikateľom zákon neukladá žiadne povinnosti, iba oprávnenia. Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie predpisov, je oprávnený osobe, ktorá sa porušenia dopustila, uložiť pokutu.
K ods. 2
Zákon o zálohovaní ako osobitný predpis určuje oprávnenie osoby vykonávajúcej štátny dozor preukázať sa kontrolovanej osobe pri výkone štátneho dozoru výlučne služobným preukazom. Uvedené znamená, že povinnosť preukazovania sa poverením na vykonanie kontroly spolu s preukazom totožnosti pracovníkov kontroly, ktorá je uvedená v § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, sa neuplatní. Osoba vykonávajúca štátny dozor je povinná sa preukázať preukazom, nie je oprávnená vydať ho z rúk.
K ods. 3 a 4
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.