Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (2.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok sa venuje § 2 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zálohovaní“), v ktorom autorka podrobne analyzuje rôzne pojmy dôležité pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje.

§ 2

Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) jednorazovým obalom na nápoje obal na nápoje2) určený na jedno použitie,

b) zálohovaným jednorazovým obalom na nápoje obal tovaru určený na jedno použitie, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh,

c) výrobcom obalov výrobca obalov podľa osobitného predpisu,3) ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch,

d) distribútorom obalov distribútor obalov podľa osobitného predpisu,4) ktorý uskutočňuje distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch,

e) zálohovým systémom súhrn organizačných, administratívnych, finančných, informačných a iných súvisiacich opatrení realizovaných správcom na účely dosiahnutia vrátenia zálohu, ktorý zaplatil konečný používateľ obalu v čase nákupu tovaru, z ktorého obal podlieha zálohovaniu, s cieľom nakladať s odpadmi z obalov5) v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva,6)

f) zálohom osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť, aby sa odpad z obalov vrátil správcovi a bolo s ním nakladané v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva,

g) zálohovaním jednorazového obalu na nápoje činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení odpadu z tohto obalu spočívajúca vo vydaní zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie odpadu z tohto obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky,

h) odberom odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ich odber od konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely vrátenia odpadu z obalov na nápoje správcovi zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,

i) predajnou plochou časť priestorov prevádzky, ktoré slúžia na predaj a na vystavovanie tovaru a ktorá zahŕňa celkovú plochu, na ktorú majú prístup zákazníci, vrátane skúšobných priestorov, pultovej plochy, výkladnej plochy a plochy za pultmi, ktorú používa predajca; predajná plocha nezahŕňa kancelárie, sklady, prípravovne, dielne, schodištia, sociálne zariadenia a zariadenia na osobnú hygienu.


2) § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

3) § 52 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z.

4) § 52 ods. 14 zákona č. 79/2015 Z. z.

5) § 52 ods. 15 zákona č. 79/2015 Z. z.

6) § 6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.

Logika legislatívneho textu zákona o zálohovaní spočíva v prepojení terminológie so zákonom o odpadoch prostredníctvom odkazov. Určité pojmy, ktoré sú v zákone o odpadoch definované v súvislosti s vyhradeným výrobkom - obaly, je praktické použiť pre pojmové vymedzenie podmnožiny obalov, resp. subkategórie, ktorou sú zálohované jednorazové obaly na nápoje. Zákon o zálohovanímá v tomto kontexte k zákonu o odpadoch postavenie osobitného predpisu, čo znamená, že na dotknuté subjekty sa oba zákony uplatňujú samostatne, a to v ustanovenom rozsahu. Ak sa subjekt nachádza v pôsobnosti zákona o zálohovaní, neznamená to, že sa na neho zákon o odpadoch už nevzťahuje.
Výnimkou je prípad, keď je v zákone o odpadoch výslovne uvedené, že subjekt, napríklad výrobca obalov, si plní povinnosti prostredníctvom správcu, s odkazom na zákon o zálohovaní. Povinnosti, ktoré si plní výrobca obalov naďalej aj podľa zákona o odpadoch sú tie, ktoré sú vyžadované smernicou o obaloch a ktoré sa vzťahujú k obalom ako k výrobkom, napríklad zabezpečenie materiálového zloženia obalov, označovanie obalu údajom o materiálovom zložení [§ 27 ods. 4 písm. c), § 53, § 54 ods. 1 písm. a), c) zákona o odpadoch] a potom povinnosti, ktoré sú určené výrobcom vyhradeného výrobku - obaly, napríklad povinnosť registrácie v Registri výrobcov vyhradeného výrobku atď. [§ 27 ods. 4 písm. a), b)<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.