Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov (6.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Čo sa deje s príjmami z poplatkov za uloženie odpadov? Kto je prvotným či konečným príjemcom daných príjmov? Odpovede na tieto otázky poskytne analýza § 7 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov ako pokračovanie seriálu k výkladu predmetného zákona.

§ 7

Použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

(1) Príjmy podľa § 6 ods. 3 vo výške podľa osobitného predpisu13) použije Environmentálny fond pre

a) obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia,14)

b) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 9, do 30. júna príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,

c) fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve, a obce,15)

d) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré preukážu, že v rámci svojho výrobného procesu znížia produkciu odpadov.15)

(2) Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza na území viacerých obcí, rozdelí sa časť príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne podľa veľkosti územia, ktoré na území danej obce skládka odpadov alebo odkalisko zaberá, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

(3) Desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) odvedie Environmentálny fond obci, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku. Ak príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo odkalisku prechádza územím viacerých obcí, rozdelí sa desať percent z príjmov podľa odseku 1 písm. a) pomerne medzi tieto obce, pričom sa vychádza z kolaudačného rozhodnutia k danej skládke odpadov alebo k danému odkalisku.

(4) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 odvedie Environmentálny fond obci alebo obciam, na ktorých území sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza, a obci alebo obciam, ktorých územím prechádza príjazdová účelová komunikácia ku skládke odpadov alebo k odkalisku, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu boli odvedené príjmy z poplatkov za uloženie odpadov od prevádzkovateľov skládok odpadov a prevádzkovateľov odkalísk.

(5) Príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 obec použije na účely odpadového hospodárstva obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,16) ak odsek 7 neustanovuje inak.

(6) Za použitie na účely odpadového hospodárstva sa považuje činnosť nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva;16) na účel použitia na odpadové hospodárstvo sa nepovažuje zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.17)

(7) Obec môže príjmy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak

a) obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu18) a

b) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť tieto príjmy na iný účel ako na účely odpadového hospodárstva, dosiahla úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci.

(8) Za použitie na účely zlepšenia životného prostredia v obci sa považuje každá činnosť v obci zameraná na zlepšenie životného prostredia, ktorá bezprostredne nesúvisí s odpadovým hospodárstvom.

(9) Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. b), ak

a) sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,

b) jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie osobitného predpisu,18)

c) v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu19) z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci,

d) doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

(10) Príjmy podľa odseku 1 písm. b) môže obec použiť len na účely odpadového hospodárstva. Ak obec dosiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku úroveň vytriedenia aspoň 60 percent z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov v obci, môže tieto príjmy použiť na zlepšenie životného prostredia.

(11) Obec, na území ktorej sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo obec, ktorej územím prechádza príjazdová účelová komunikácia, môže požiadať o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 písm. b); takej obci nemôže byť poskytnutý príspevok podľa odseku 1 písm. a) a zároveň podľa odseku 1 písm. b).


 

13)      § 5 a príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

14)      § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

15)      Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16)      § 6 zákona č. 79/2015 Z. z.

17)      Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

18)      § 117 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19)      Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

V súvislosti s použitím príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko ustanovuje zákon o poplatkoch príjemcu prostriedkov z Environmentálneho fondu a podiel príjemcu na poskytnutom príjme.
Napriek tomu, že v novej koncepcii zákona o poplatkoch je prvotným príjemcom príjmu z poplatkov Environmentálny fond, tento nie je aj konečným príjemcom, ale len administrátorom prostriedkov, ktorý ich rozdeľuje ďalej konečným oprávneným príjemcom. Ich vymedzenie v odseku 1 je širšie ako v pôvodnom zákone o poplatkoch.
V prvom rade možno prostriedky z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko použiť pre obce:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.