Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov (5.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Seriál príspevkov, ktorý sa venuje výkladu zákona o poplatkoch, tentokrát upriami svoju pozornosť až na dve ustanovenia, a to na § 5 a § 6 zákona o poplatkoch.

§ 5

Výpočet poplatku za uloženie odpadu na odkalisko

(1) Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na odkalisko do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu12) a poskytnúť údaje o tejto sadzbe prevádzkovateľovi odkaliska pri každom uložení odpadu na odkalisko.

(2) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.

(3) Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko vypočíta prevádzkovateľ odkaliska ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.12)

(4) Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zodpovedá prevádzkovateľ odkaliska.


 

12)      Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

Rovnako ako v prípade uloženia odpadov na skládku odpadov, aj v prípade uloženia odpadov na odkalisko zákon o poplatkoch v prvom rade ukladá poplatníkovi dve povinnosti:
1.
Povinnosť správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na odkalisko, pričom sa odpad zaraďuje do kategórie:
-
ostatný odpad,
-
nebezpečný odpad.
2.
Povinnosť poskytnúť údaje o sadzbe za uloženie odpadov na odkalisko prevádzkovateľovi odkaliska pri každom uložení odpadu na odkalisko.
Ak poplatník nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby, ide o porušenie zákona o poplatkoch, za ktoré ukladá okresný úrad alebo SIŽP sankciu vo forme peňažnej pokuty. Jej výška je od 500 eur až do 10 000 eur. Pôvodný zákon o poplatkoch za tento delikt ustanovoval peňažnú pokutu vo výške od 331,93 eura do 3 319,39 eura, čo však v zásade predstavovalo len prepočítanie pôvodnej pokuty od 10 000 Sk do 100 000 Sk konverzným kurzom na menu euro. Súčasný zákon o poplatkoch teda zvýšil tak dolnú hranicu, ako aj hornú hranicu peňažnej sankcie. Príjemcom tejto peňažnej pokuty je Environmentálny fond.
Pre určenie výšky poplatku za uloženie odpadov na odkalisko je dôležité určenie množstva kalu. Zákon o poplatkoch ukladá povinnosť určiť množstvo kalu prevádzkovateľovi odkaliska, teda platí, že jedine určenie množstva kalu prevádzkovateľom skládky možno akceptovať na účely určenia výšky poplatku za uloženie odpadov na odkalisko.
Prevádzkovateľ odkaliska určuje množstvo kalu meraním. Odkalisko by malo byť na tento účel vybavené vhodným meracím zariadením. Zákon o poplatkoch súčasne upravuje situáciu, ako možno určiť množstvo kalu, ak odkalisko nie je takýmto meracím zariadením vybavené.
Úprava v zákone o poplatkoch je z tohto pohľadu rovnaká, aká bola aj v pôvodnom zákone o poplatkoch v § 3 ods. 4.
Zákon o poplatkoch ukladá povinnosť vypočítať poplatok za uloženie odpadov na odkalisko prevádzkovateľovi odkaliska. Poplatok sa vypočíta ako súčin množstva odpadu uloženého na odkalisko a meraného podľa odseku 2 a sadzby za položku odpadu. Rovnaký spôsob výpočtu poplatku upravoval aj pôvodný zákon o poplatkoch v § 3 ods. 6.
Pôvodné poplatky za uloženie odpadov na odkalisko boli nasledujúce:
Poplatky za uloženie odpadov na odkalisko (€.t-1)
Položka odpadov Kategória odpadov/Rok 2004 2005
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.