Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov (4.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Analýza výpočtu poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov je v poradí štvrtou časťou zo seriálu príspevkov, ktoré sa venujú výkladu zákona o poplatkoch.

§ 4

Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

(1) Poplatník je povinný správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby podľa osobitného predpisu8) a oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o tejto sadzbe každoročne do 28. februára príslušného kalendárneho roka alebo pri prvom uložení odpadu po 28. februári príslušného kalendárneho roka.

(2) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov zisťuje jej prevádzkovateľ vážením na skládke odpadov.

(3) Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.9) Pre výpočet poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov, ak ide o komunálne odpady uložené na skládku odpadov od 1. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka, vychádza prevádzkovateľ skládky odpadov z údajov oznámených podľa odseku 1 v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(4) Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa vypočíta podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku 4 vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ohlásila podľa osobitného predpisu.10) Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zodpovedá obec.

(6) Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

(7) Obec je povinná poskytnúť na požiadanie prevádzkovateľa skládky odpadov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), okresného úradu alebo Environmentálneho fondu informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok do desiatich dní od ich vyžiadania.

(8) Ak obec neposkytne prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe podľa odseku 1, prevádzkovateľ skládky odpadov použije na výpočet výšky poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu za príslušný kalendárny rok najvyššiu sadzbu podľa osobitného predpisu.9)

(9) Zoznam vytriediteľných zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa používajú na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa odseku 4, je uvedený v prílohe č. 1.

(10) Poplatok za uloženie priemyselného odpadu na skládku odpadov vypočíta prevádzkovateľ skládky odpadov ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu podľa osobitného predpisu.11)

(11) Zoznam stavebných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, je uvedený v prílohe č. 3.

(12) Zoznam priemyselných ostatných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, je uvedený v prílohe č. 4.

(13) Za správnosť výpočtu výšky poplatku podľa odsekov 3 a 10 za uloženie odpadu na skládku odpadov zodpovedá prevádzkovateľ skládky odpadov.


 

8) Príloha č. 1 alebo 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

9) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

10) § 14 ods.1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z.

11) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.

V odseku 1 sú upravené dve povinnosti poplatníka:
1. Povinnosť správne zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadu. Túto povinnosť poplatníka poznal a upravoval aj pôvodný zákon o poplatkoch v § 3 ods. 1.
Na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadu sa odpad zaraďuje do skupín:
-
zmesový komunálny odpad (20 03 01) a objemný odpad (20 03 07),
-
iné druhy komunálneho odpadu:
-
drobný stavebný odpad (20 03 08),
-
zemina a kamenivo (20 02 02),
-
iné druhy komunálneho odpadu,
-
iné druhy komunálneho odpadu - nebezpečný odpad,
-
priemyselný odpad:
-
výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) - uloženie na skládku odpadov na inertný odpad,
-
výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) - uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
-
stavebný odpad,
-
inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 - uloženie na skládku odpadov na inertný odpad,
-
inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 - uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
-
priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem odpadu uvedeného v položke 7,
-
priemyselný ostatný odpad,
-
priemyselný nebezpečný odpad.
Správne zaradenie odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu je nielen povinnosť poplatníka, ale slúži aj na jeho ochranu, aby nebol vystavený tomu, že bude platiť poplatok v nesprávnej výške, a tým poruší zákon o poplatkoch. Súčasne táto povinnosť predstavuje aj právo Environmentálneho fondu, aby bol odpad správne zaradený a podľa toho správne vypočítaný a odvedený poplatok.
2. Povinnosť oznámiť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe v termíne do 28. februára každoročne, resp. v tom istom termíne, ak bol v predchádzajúcom roku odpad na skládke odpadov uložený prvýkrát.
Ak poplatník nezaradí správne odpad do príslušnej sadzby, dopúšťa sa tým porušenia zákona o poplatkoch, za ktoré ukladá okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len "SIŽP") sankciu vo forme peňažnej pokuty. Jej výška je od 500 eur až do 10 000 eur. Pôvodný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.