Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadov (2.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok predstavuje druhú časť zo seriálu príspevkov, ktoré sú venované výkladu zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o poplatkoch“). Nasledujúce riadky predstavujú analýzu § 2 zákona o poplatkoch.

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)  odkaliskom prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný odpad (kal) produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom;3) zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku,

b)  priemyselným odpadom odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov4) zaraďuje do skupiny 01 až 19,

c)  vytriedenou zložkou komunálnych odpadov zložka komunálnych odpadov,5) ktorá je uvedená v prílohe č. 1,

d)  územím skládky odpadov priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným rozhodnutím,

e)  príjazdovou účelovou komunikáciou účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína sa napojením od cesty príslušnej triedy alebo miestnej komunikácie a končí sa pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú účelovú komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov.


 

3) § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.

5) § 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.

Ustanovenie § 2 obsahuje definície pojmov, ktoré sa v zákone o poplatkoch používajú. V pôvodno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.