Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Klasifikovanie odpadu ako nebezpečného VEC C-487/17 - VERLEZZA A I.

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Držiteľ odpadu, ktorý môže byť zaradený pod kódy zodpovedajúce nebezpečnému odpadu alebo pod kódy zodpovedajúce odpadu, ktorý nie je nebezpečný, ale ktorého zloženie nie je vopred známe, musí na účel tohto zaradenia určiť zloženie a zistiť nebezpečné látky, ktoré sa v ňom môžu odôvodnene nachádzať, aby mohol určiť, či má tento odpad nebezpečné vlastnosti. Držiteľ odpadu môže na tento účel použiť odbery vzoriek, chemické analýzy a testovania podľa nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), alebo iné odbery vzoriek, chemické analýzy a testovania uznávané na medzinárodnej úrovni.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ (desiata komora) z 28. marca 2019, Verlezza a i., C-487/17, EU:C:2019:270.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu článku 4 ods. 2 a prílohy III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica 2008/98"), ako aj časti prílohy, nazvanej "Posúdenie a klasifikácia", bodu 2 rozhodnutia Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúceho rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (ďalej len "rozhodnutie 2000/532"). Tieto návrhy boli podané v rámci trestných konaní, ktoré sú vedené voči obvineným pre trestné činy týkajúce sa neoprávneného nakladania s odpadmi.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.