Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kedy látka alebo vec prestáva byť odpadom?

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Definícia odpadu podľa právnych predpisov na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov je rovnaká a vyzerajúca jednoznačne. Samotná aplikácia však vyvoláva rozdielne interpretácie, a to ako zo strany členských štátov, tak aj podnikateľských subjektov. Súdny dvor EÚ v minulosti už viackrát rozhodoval prípady, ktorých meritom bolo ustálenie, či ide o odpad alebo vedľajší produkt. Aktuálne existuje pre túto problematiku rozsudok Súdneho dvora EÚ (ďalej len „SD EÚ“) zo 17. novembra 2022. Predmetom sporu bola výkopová zemina.

Nahrádzanie primárnych surovín v rámci výrobných a iných procesov odpadom, ktorý po tom, čo prejde procesom zhodnocovania, je aktuálne na vzostupe. Tento prístup je v súlade so strategickými dokumentmi a cieľmi, ktoré si stanovila EÚ. Rovnaký trend nastal aj v prípade odpadu, ktorý spĺňa kritériá, aby bolo mohol prejsť do režimu vedľajších produktov a plniť prospešnú funkciu. Hranica medzi odpadom a vedľajším produktom je tenká a pre každý prípad je potrebné individuálne posúdenie. Rovnako tomu tak bolo aj v súdnom spore vedenom na SD EÚ, ktorý je predmetom tohto článku.
Súdny dvor EÚ [1]
SD EÚ vznikol v roku 1952 a jeho úloha spočíva v zabezpečení "dodržiavania práva pri výklade a uplatňovaní" zmlúv. SD EÚ plní nasledujúce úlohy:
-
preskúmava zákonnosť aktov inštitúcií EÚ,
-
dohliada, aby členské štáty dodržiavali povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmlúv, a
-
vykladá právo EÚ na návrh vnútroštátnych súdov.
SD EÚ je súdnym orgánom EÚ a v spolupráci s vnútroštátnymi súdmi členských štátov dohliada na uplatňovanie a jednotný výklad práva EÚ.
SD EÚ pracuje v úzkej súčinnosti so súdnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú sudcami všeobecného práva v oblasti práva EÚ. Na to, aby sa zabezpečilo účinné a jednotné uplatňovanie práva EÚ a zároveň, aby sa zabránilo jeho rozdielnemu výkladu, vnútroštátne súdne orgány sa môžu, a v niektorých prípadoch musia, obrátiť na SD EÚ so žiadosťou o upresnenie výkladového bodu práva EÚ, aby napríklad mohli posúdiť súlad vnútroštátnej právnej normy s právom EÚ. Cieľom návrhu na začatie prejudiciálneho konania môže byť aj preskúmanie platnosti aktu práva EÚ.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
S poukazom na skôr uvedené, vnútroštátny súdny orgán Rakúska podal návrh za začatie prejudiciálneho konania, a to rozhodnutím Landesverwaltungsgericht Steiermark (Správny súd Spolkovej krajiny Štajersko, Rakúsko) z 2. apríla 2021, ktorý bol doručený SD EÚ 13. apríla 2021 [2].
Návrh súvisel s konaním: "Porr Bau GmbH" proti "Bezirkshauptmannschaft Graz Umgebung".
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týkal výkladu čl. 6 ods. 1smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica o odpadoch") [3].
Návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Porr Bau GmbH (ďalej len "Porr Bau") - stavebným podnikom a Bezirkshauptmannschaft Graz Umgebung (Správny orgán okresu Graz a okolia), ktorého predmetom je konštatovanie tohto orgánu, že pôda vykopaná pri výkopových prácach na poľnohospodárskych pozemkoch predstavuje odpad.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.