Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

K uplatňovaniu zásady znečisťovateľ platí VEC C-335/16 - VG ČISTOĆA

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Vnútroštátna právna úprava, ktorá na účely financovania služby nakladania s komunálnym odpadom a jeho zneškodňovania jednak stanovuje cenu vypočítanú na základe odhadu objemu odpadu vyprodukovaného užívateľmi tejto služby, a nie na základe množstva odpadu, ktorí títo užívatelia skutočne vyprodukovali a odovzdali na zber, a jednak vyžaduje dodatočný poplatok zo strany užívateľov ako držiteľov odpadu, prostredníctvom ktorého sa majú financovať kapitálové investície nevyhnutné na spracovanie odpadu, vrátane jeho recyklácie, nie je v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „smernica 2008/98“).

Vnútroštátny súd však musí na základe skutkových a právnych okolností, overiť, či uvedené nevedie k tomu, že niektorým „držiteľom“ sa uložia zjavne neprimerané náklady v pomere k objemu alebo povahe odpadu, ktorý môžu vyprodukovať. S týmto cieľom môže vnútroštátny súd najmä zohľadniť kritériá týkajúce sa druhu nehnuteľností, ktoré užívatelia užívajú, rozlohy a účelu týchto nehnuteľností, rozsahu, v akom „držitelia“ produkujú odpad, objemu kontajnerov, ktoré majú užívatelia k dispozícii, ako aj frekvencie zberu odpadu, keďže uvedené parametre môžu priamo ovplyvniť výšku nákladov určených na nakladanie s odpadom.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ (šiesta komora) z 20. marca 2017, VG Čistoća, C-335/16, EU:C:2017:242.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu zásady znečisťovateľ platí a článku 14 ods. 1 smernice 2008/98. Tento návrh bol predložený v rámci sporu, v ktorom proti sebe stoja VG Čistoća d.o.o., mestský podnik na nakladanie s odpadom, a pán Đuro Vladika a pani Ljubica Vladika, užívatelia služby nakladania s odpadom, a týka sa platby faktúr súvisiacich so zberom komunálneho odpadu a nakladaním s ním v období od októbra 2013 do septembra 2014.
Spor vo veci samej
Spor v konaní vo veci samej sa týka zaplatenia faktúr, ktoré požaduje od pána a pani Vladikovcov mestský podnik VG Čistoća, pričom tieto faktúry sa vzťahujú na nakladanie s domácim odpadom za október 2013 až september 2014 a vyplýva z nich suma 78,61 chorvátskych kún (HRK) za mesiac. Žalovaní vo veci samej spochybňujú zaplatenie časti faktúr zodpovedajúcej oddelenému zberu, recyklácii a skládkovania odpadu, ktorý bol nelegálne ponechaný v prírode, ako aj časti faktúr zodpovedajúcej osobitnému poplatku určenému na financovanie kapitálových investícií realizovaných podnikom na nakladanie s odpadom s cieľom recyklácie. Nespochybňujú však platbu časti faktúr, ktorá sa týka odvozu a skládkovania reálne vyprodukovaného a odvezeného odpadu. VG Čistoća podal návrh na Općinski sud u Velikoj Gorici (Mestský súd vo Veľkej Gorici), v ktorom sa domáhal, aby pán a pani Vladikovci zaplatili dlžné sumy.
Vnútroštátny súd spresňuje, že žalovaní majú k dispozícii len kontajner s objemom 120 litrov a že VG Čistoća stanovil na účely fakturácie služieb nakladania s odpadom mesačný poplatok za odvoz odpadu na základe veľkosti používaných kontajnerov. Tento podnik teda účtuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.