Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Finančná zodpovednosť za komunálny odpad

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Legislatívne zmeny v rámci zodpovednosti za nakladanie s komunálnym odpadom na území obce nám robia neustále problémy. Výklad jednotlivých ustanovení sa často líši. Môžete nám ujasniť, kto je za čo zodpovedný?

Za posledné dva roky pandemická situácia zásadne ovplyvnila všeobecne nakladanie s odpadom. Prišlo však aj k niekoľkým legislatívnym zásadným zmenám v rámci zodpovednosti za nakladanie s odpadom.
Vývoj týchto zmien počas posledných dvoch rokov nebudem rozoberať, pretože by v niektorých časových úsekoch mohol pôsobiť zmätočne. Definujem stav zodpovednosti za komunálne odpady tak, ako je platný v súčasnosti. Je však veľmi dôležité ešte pripomenúť, že zodpovednosť (aj finančnú) za zmesový odpad upravuje nielen zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), ale aj zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach"), ktorý nesmieme v kontexte zodpovednosti opomenúť.
Začnem rozdelením zodpovednosti podľa zákona o odpadoch, v súvislosti s ktorým treba poukázať na § 81 ods. 1., podľa ktorého:
Zodpovedá
OBEC PÔVODCA ODPADU
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba
zmesový odpad* a oddelene vyzbieraný
odpad z domácností (§ 81 ods. 2)
oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktorý
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)
zmesový odpad* z iných zdrojov elektroodpad a použité batérie a akumulátory
drobný stavebný odpad oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov
a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov
- oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov
na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.