Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Biela kniha odpadového hospodárstva v Slovenskej republike

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V júli tohto roka bola predstavená Biela kniha odpadového hospodárstva v Slovenskej republike (ďalej len „Biela kniha“), ktorá vznikla pod vedením Zväzu odpadového priemyslu. Na jej vzniku sa podieľal kolektív 15 autorov, ktorí na 280 stranách analyzovali súčasnú legislatívu odpadového hospodárstva, produkciu a nakladanie s odpadmi, ale najmä existujúcu infraštruktúru odpadového hospodárstva a aktuálne nedostatky v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky. Aké najdôležitejšie zistenia priniesla Biela kniha?

Analýza infraštruktúry odpadového hospodárstva v Slovenskej republike
Hlavnou časťou Bielej knihy bola analýza zariadení na zneškodňovanie a zhodnocovanie vybraných prúdov odpadov. Analýza sa zameriavala na zariadenia pre spracovávanie vybraných prúdov odpadov (BRO, papier a lepenka, sklo, plasty + VKM, kovy, drevo, stavebné odpady, textil, pneumatiky a nebezpečné odpady) a tiež na zariadenia pre nakladanie so zvyškovými, nerecyklovateľnými odpadmi. Kapacity zariadení boli analyzované na úrovni krajov a následne na úrovni Slovenskej republiky. Biela kniha nehodnotila napríklad niektoré zariadenia na mechanickú úpravu odpadov (napr. linky na dotrieďovanie odpadov z triedeného zberu komunálneho odpadu) alebo tiež niektoré špecifické zariadenia na nakladanie s odpadmi.
Pre analýzu infraštruktúry odpadového hospodárstva Slovenskej republiky bolo použitých množstvo údajov o jednotlivých zariadeniach, ktoré boli poskytnuté jednotlivými okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie a tiež Slovenskou inšpekciou životného prostredia, na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Vzhľadom však na pomerne častú absenciu poskytnutia kompletných informácií boli pri analýze použité aj iné, rôzne voľne dostupné zdroje.
Výsledky Bielej knihy v prvom rade odhalili diskutabilnú kvalitu existujúcich informácií o zariadeniach na nakladanie s odpadmi, pričom pre kvalitný manažment sú relevantné dáta nevyhnutnosťou. Tieto výsledky otvárajú priestor na odbornú diskusiu nielen o zariadeniach na nakladanie s odpadmi, ale aj o potrebe kvalitnej evidencie produkcie odpadov, evidencie zariadení na nakladanie s odpadmi a nevyhnutnosti čo najskoršieho spustenia ISOH.
Z tabuľky 1 uvedenej ďalej je podľa výsledkov Bielej knihy k dispozícii celkovo minimálne 761 zariadení pre nakladanie s odpadmi, ktorých odhadovaná spoločná povolená kapacita je na úrovni takmer 22,5 milióna ton odpadov. Z toho pre nakladanie s ostatnými odpadmi je k dispozícii minimálne 568 zariadení. Ich celková povolená kapacita je na úrovni viac ako 20 miliónov ton ostatných odpadov, a to vrátane voľnej kapacity skládok odpadov pre nie nebezpečné odpady z konca roka 2021. V týchto výsledkoch nie sú zahrnuté mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré sú v Bielej knihe hodnotené samostatne.
Uvádzané maximálne povolené kapacity týchto zariadení však narážajú v realite na viacero prekážok (napr. technologických alebo prevádzkových obmedzení), ktoré neumožňujú využívať celkovú povolenú kapacitu týchto zariadení. Nie všetky zariadenia sú skutočne prevádzkované alebo spracovávajú odpady v podstatne nižších množstvách. Tieto skutočnosti sa pri tvorbe Bielej knihy ukázali napríklad v rámci analýz kapacít zariadení na zhodnocovanie BRO, odpadových pneumatík alebo plastového odpadu. Skutočná hodnota spracovateľských kapacít môže byť takto nižšia, ako je uvádzané vo výsledkoch Bielej knihy.
Pre potreby vypracovania Bielej knihy neboli oslovenými inštitúciami poskytnuté ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním v analyzovaných zariadeniach, resp. boli poskytnuté len pre minimum zariadení, čím nebolo možné vyhodnotiť skutočné kapacity týchto zariadení, ale len ich maximálne povolené kapacity.

Tabuľka 1 Sumárny prehľad jednotlivých zariadení na nakladanie s odpadmi a ich udávané kapacity

 

Povolené voľné kapacity na zhodnocovanie BRO, papiera a lepenky, skla a plastov dosahujú spoločne úroveň viac ako 460 000 ton. Dostatok kapacít pre zhodnocovanie stavebných odpadov však poskytuje kombinácia týchto kapacít s kapacitami mobilných zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov.
V roku 2021 bolo uložených na skládky odpadov celkovo takmer 2,6 milióna ton odpadov. Pri pohľade na voľné kapacity skládok odpadov z konca roka 2021 sú tieto kapacity postačujúce na približne 4 až 5 nasledujúcich rokov, teda približne do konca roka 2026, samozrejme, za predpokladu, že by sa tieto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.