Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako vybudovať v obci zberný dvor z vlastných zdrojov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

V praxi sa často stretávame s predstaviteľmi samospráv, ktorí majú negatívne skúsenosti pri podávaní žiadostí o finančnú pomoc z Environmentálneho fondu či z Operačného programu Životné prostredie. Príprava žiadostí býva častokrát pre nich veľmi náročná, preto si objednávajú ich vypracovanie u externých súkromných agentúr. Ich úspešnosť hlavne pri Environmentálnom fonde je veľmi nízka. To má za následok, že veľká časť z nich úplne rezignuje a vzdá sa svojich plánov rozvíjať oblasť nakladania s komunálnym odpadom v obci.

Odpadové hospodárstvo v obci sa tak ďalej nerozvíja a začína stagnovať. Keďže ceny za služby neustále rastú, zaťažuje to peňaženky obyvateľom a tiež obciam. Po neúspešných pokusoch môžu nastať dva rôzne scenáre. V prvom prípade predstavitelia samospráv svoje neúspešné projekty odložia do šuplíka s vierou, že možno vyskúšajú šťastie nabudúce, alebo sa k projektu ani nevrátia.
Stretávame sa však aj s predstaviteľmi samospráv, ktorí si veľmi dobre uvedomujú potrebu zlepšovať a modernizovať nakladanie odpadového hospodárstva v obci. Vedia totiž, že kvalitnejšie služby pre obyvateľov a ľahko dostupný zber všetkých druhov komunálnych odpadov pomáhajú zvyšovať mieru triedenia obce, následne tiež šetria finančné prostriedky obce.
V praxi sa stretávame hlavne so samosprávami, ktoré sa už roky snažia vybudovať zberný dvor. Častokrát sa ich predstava spája s oploteným pozemkom, ktorý je celý vyliaty betónom, ktorého súčasťou sú prístrešok na techniku (napr. traktor s vlečkou), ktorú považujú za nevyhnutnosť pre jeho činnosť. Zberný dvor možno vybudovať aj podstatne lacnejšie, častokrát to obce zvládnu s nízkou finančnou investíciou.
Dôležité je si na začiatok uvedomiť, akú úlohu má zberný dvor v obci plniť a aké požiadavky ukladá súčasná legislatíva v odpadovom hospodárstve.
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") definuje zberný dvor ako zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. [1]
Technické požiadavky na prevádzkovanie zberného dvora nám určuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Základnou požiadavkou je, aby zberný dvor bol zabezpečený vhodným oplotením, viditeľne označený informatívnou tabuľou.
Jednotlivé druhy odpadov sa musia zhromažďovať oddelene. Taktiež musí byť zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená. Na zbernom dvore musí byť osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov. Nevyhnutnou súčasťou je tiež skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie a manipulačná plocha. [2]
Z uvedených skutočností pre obec vyplýva, že pre potreby prevádzkovania zberného dvora obec nemusí vlastniť žiadnu zvozovú techniku ako napríklad traktor s vlečkou. Zberný dvor slúži na to, aby obyvatelia obce mali možnosť priniesť v čase určenom odpad, ktorého sa potrebujú zbaviť. Najdôležitejšou požiadavkou je v tomto prípade pozemok, ktorý obec vlastní, alebo má v nájme. Častokrát sa stretávame s prípadmi, že obec vlastní pozemky so stavbami, ktoré nevie efektívne využiť, napríklad hospodárske budovy bývalých roľníckych družstiev, alebo obecných služieb a podobne. Tieto pozemky bývajú už zvyčajne oplotené, budovy sú taktiež uzamykateľné s pevnou nepriepustnou podlahou a spĺňajú všetky požiadavky na skladovanie odpadov. Ostáva tak vybaviť priestory budúceho zberného dvora vhodnými nádobami na jednotlivé druhy odpadov a veľkoobjemnými kontajnermi. Tieto častokrát majú obce aj vo svojom vlastníctve, prípadne ich možno prenajať od spoločností, ktoré budú zo zberného dvora odpad prepravovať.
Veľmi dôležitou úlohou v príprave je rozhodnúť sa, aké druhy komunálnych odpadov bude obec na zberný dvor prijímať. Ak je možnosť zabezpečiť v priestoroch zber nebezpečných odpadov, je to pre samosprávu veľká výhoda. Obec je podľa zákona o odpadoch povinná zabezpečiť najmenej dvakrát ročne zber a prepravu okrem objemných odpadov aj odpadov oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor, kde možno takýto druh odpadov odovzdať. Najvýhodnejšie riešenie sa nám v praxi ukazuje, keď prejdeme spoločne ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za posledné roky a pre potreby žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora vyberieme všetky druhy odpadov, ktoré môžu obyvateľom vzniknúť, bude možné vytvoriť podmienky na ich zber. Prax nám ukazuje, že úpravy priestorov budúceho zberného dvora a nákup chýbajúcich nádob a kontajnerov na zhromažďovanie odpadov častokrát dosiahnu výšku pár tisíc eur. Častokrát obce vedia nakúpiť aj použité veľkoobjemové kontajnery za zlomok ceny úplne nových, napriek tomu sú však úplne funkčné.
Ak má obec zabezpečené všetky požiadavky na zberný dvor podľa platnej legislatívy, môže podať na príslušný Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora.
Ten na základe vykonaného správneho konania, ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou pri splnení všetkých podmienok vydá obci súhlas na prevádzkovanie zberného dvora.
Na prevádzkovateľov zberných dvorov sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu. Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu odpadov celkovo odovzdaných na zbernom dvore, ako i zvlášť o množstve a druhoch odpadov, ktoré na zbernom dvore odovzdali obyvatelia príslušnej obce. Ak zberný dvor patrí združeniu obcí, prevádzkovateľ musí viesť evidenciu zvlášť pre obyvateľov každej obce združenia. [3]
Predstavitelia samospráv v procese zriaďovania zberného dvora častokrát zisťujú, že v skutočnosti nie je potrebné do neho investovať až také vysoké finančné prostriedky, ako si na začiatku predstavovali. Navyše, ak si ho vybudujú na vlastné náklady, nemusia plniť limity vyzbieraných množstiev jednotlivých druhov odpadov, ktoré si často niektoré samosprávy postavia veľmi vysoké a je takmer nereálne ich naplniť.
Veľmi dôležité však je, aby zberný dvor bol skutočne obyvateľom obce dostupný, bol otvorený v čase, aby aj pracujúci občania mohli priniesť svoj odpad. Obsluhujúci personál musí byť zaškolený, aby vedel správne usmerniť obyvateľov, kam odpad uložiť a správne ho zatriediť.
Prevádzkovanie zberného dvora prináša pre obec viac povinností, tiež však prináša obyvateľom väčší komfort a zlepšuje služby pri nakladaní s odpadmi. Obec však má možnosť predchádzať tvorbe čiernych skládok, dosiahnuť lepšie výsledky v triedení komunálnych odpadov a v neposlednom rade šetriť finančné prostriedky. 
Zoznam poznámok:
[3] Ustanovenia § 14 zákona o odpadoch.
 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.