Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako posudzovať sadzbu za uloženie stavebného odpadu na skládku pri fyzickej osobe

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Akým spôsobom máme určovať poplatky za uloženie stavebných odpadov na skládku inertných odpadov pre fyzické osoby – občanov?

Tak ako predchádzajúce témy, aj táto téma súvisí s Plánom obnovy. Každý pôvodca stavebného odpadu by mal prednostne stavebný odpad materiálovo zhodnotiť a uloženie na skládku odpadov - zneškodnenie stavebných odpadov by malo byť krajným riešením zbavovania sa odpadu zo stavby. Od tejto "krajnej možnosti" by pôvodcu odpadov mali odrádzať stúpajúce sadzby poplatkov za uloženie stavebných odpadov na skládku odpadov.
Čo však v prípade, že nejde o krajné riešenie, ale o jediné riešenie, keďže odpad pochádza z búrania starej nehnuteľnosti, ktorá je zmesou rôznych už nepoužiteľných mate­riálov (napr. hlina, slama, škvara, drevené okenice a dvere) alebo z rekonštrukcie bytového jadra? Čo to pre občana znamená?
V § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba "zákon o odpadoch") je definované, kto je pôvodcom odpadov pre stavebné odpady:
"
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach
, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu
;102a) pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva."
Odkaz 102a) určuje rozsah povolení - napríklad § 54, § 55, § 57 a § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.
Zásadným kritériom pre určovanie poplatkov za uloženie stavebných odpadov na skládku odpadov v kontexte § 77 ods. 2 zákona o odpadoch teda je, či ide o pôvodcu, na ktorého sa vzťahuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.