Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Obce zasiahnuté zemetrasením môžu požiadať o finančný príspevok z projektu "Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením"

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Projekt "Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením" bol vyhlásený na pomoc obciam postihnutým zemetrasením pri obnove budov, poškodenej infraštruktúry a verejného majektu. Splnenie stanoveného cieľa sa zabezpečí prostredníctvom podpory vytvorenia pracovného miesta na dobu určitú pre obyvateľov dotknutých obcí za účelom pomoci pri obnove verejného majetku.

Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu. Poskytnutie finančného príspevku je možné len na základe posúdenia žiadosti vo Výbore pre otázky zamestnanosti príslušného úradu a nie je naň právny nárok.

Oprávneným žiadateľom je obec, ktorá bola zasiahnutá prírodnou katastrofou (zemetrasením) v rámci okresov Humenné, Stropkov a Vranov nad Topľou.

Oprávnenou cieľovou skupinou projektu je uchádzač o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, ktorý nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“).

Finančné príspevky poskytuje zamestnávateľovi (obci) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto a príjme na vytvorené pracovné miesto UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 6 mesiacov, resp. na neurčitý čas. Finančné príspevky sa poskytujú najdlhšie po dobu 6 mesiacov.

Finančný príspevok poskytuje úrad formou refundácie uhradených oprávnených výdavkov mesačne na základe predloženej žiadosti o úhradu platby (spolu s účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú výšku oprávnených výdavkov) vo výške 90 % z minimálnej celkovej ceny práce (ďalej len „MCCP“) ustanovenej na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa príspevok poskytuje. Pre rok 2023 je príspevok najviac vo výške 851,76 € mesačne na podporené miesto.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest v zmysle predmetného projektu môžu dotknuté obce podať od 15.11.2023 na príslušný úrad. Podporované obdobie pracovného miesta je do 30.6.2024, pričom poslednú žiadosť o úhradu platby sú žiadatelia povinní predložiť najneskôr do 12.07.2024.

Informácie a podmienky poskytnutia finančného príspevku v rámci predmetného projektu sú zverejnené v oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu  „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením“.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.