Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpadové hospodárstvo verzus obehové hospodárstvo

Dátum: Autor/i: Peter Šimurka, Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra Rubrika: Na aktuálnu tému

Je zaujímavé sledovať, ako sa v aktuálnych debatách pracuje s pojmom odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo. Prichádza k ich zamieňaniu, rôznym interpretáciám a porovnávaniu, výsledkom čoho je často nesprávne posúdenie a vyhodnotenie otázok a oblastí aplikácie.

Na začiatok je dôležité poznamenať, že v obidvoch prípadoch hovoríme o hospodárstve, pretože v prípade obehového hospodárstva sme často svedkami interpretácií, ktoré ho definujú ako systém, pre ktorý sa neuplatňujú ekonomické princípy a podobne.
Definícia hospodárstva
Hospodárstvo (ekonómia) je slovo gréckeho pôvodu (oikonimia) a znamená ekonomické = hospodárne vynakladanie prostriedkov. Následne je hospodárstvo definované komplexnejšie a ide o spoločenský systém, ktorého poslaním je vytváranie prostriedkov na uspokojovanie potrieb (obyvateľstva aj spoločnosti). Môže ísť o hospodárstvo na úrovni podniku, odvetvia, štátu, skupiny štátov alebo hospodárenia jednotlivca či domácnosti. Podľa Slovníka slovenského jazyka je hospodárstvo definované ako spôsob organizovania výroby, výrobných činností spoločnosti, ekonomika: trhové hospodárstvo, národne hospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo.
Definícia odpadového hospodárstva
Pri definícii pojmu "odpadové hospodárstvo" je vhodné vychádzať primárne z definície uvedenej v § 3 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") [1], ktorý ustanovuje, že:
„Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.“
Podobne je odpadové hospodárstvo definované aj v podmienkach Českej republiky. Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech (ďalej len "zákon o odpadech") [2] v § 3 ods. 1 ustanovuje, že:
„Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadu, na nakládání s odpadem, na následnou péči o místo, kde je odpad trvale uložen, zprostředkování nakládání s odpady a kontrola těchto činností.“
Zaujímavá je ešte jedna definícia, a to uvedená v § 3 ods. 2 zákona o odpadech:
„Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.“
Odpadové hospodárstvo je následne definované aj prostredníctvom všeobecne známej hierarchie tak, ako je definovaná v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch. Vizua­lizácia hierarchie odpadového hospodárstva vyzerá nasledovne:
Definícia obehového hospodárstva
Definovať pojem "obehové hospodárstvo" z hľadiska právnych predpisov v SR je zložitejšie. V zákone o odpadoch sa slovné spojenie "obehové hospodárstvo" objavuje len na jednom mieste, a to v časti riešiacej osobitné výrobky z plastu v § 75a ods. 1:
„Tento oddiel upravuje požiadavky a opatrenia na predchádzanie vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie, na zdravie ľudí, s cieľom znižovať tento vplyv a podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.“
Ak opäť nazrieme aj do zákona o odpadech, tak v Českej republike reflektuje tento právny predpis na tento pojem len na jednom mieste, ale s výrazným rozdielom v porovnaní so zákonom o odpadoch. Pojem obehové hospodárstvo sa nachádza priamo v základnom ustanovení v časti, kde je definovaný účel a predmet úpravy, pričom § 1 ods. 1 zákona o odpadech ustanovuje, že [3]:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.