Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Hlavný kontrolór obce v roku 2021

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje vnútornému kontrolnému mechanizmu v obci, ktorý zastrešuje hlavný kontrolór obce. Bližšie sa zaoberá povinnosťami hlavného kontrolóra po procesnej a formálnej stránke, upozorneniami autora a je vhodný tiež pre nových hlavných kontrolórov v roku 2021. Príspevok obsahuje aj výpočet kontrolných zistení a príklady z aplikačnej praxe vychádzajúce z kontrolnej činnosti autora v územnej samospráve.

Správa o kontrolnej činnosti

V úvode príspevku sa budeme v rámci praktických príkladov venovať správe o kontrolnej činnostihlavného kontrolóra v prípade, že doteraz nebola predložená zo strany hlavného kontrolóra obecnému zastupiteľstvu.

Príklad č. 1:

Ako postupovať, ak starosta nechce zaradiť do programu zasadnutia zastupiteľstva aj správu o kontrolnej činnosti?

V takom prípade je vhodné zo strany hlavného kontrolóra upozorniť (spravidla listom) starostu obce a tiež na túto skutočnosť upozorniť obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór môže správu o kontrolnej činnosti predložiť aj v deň zasadania obecného zastupiteľstva alebo ústne v rámci bodu programu „Rôzne“ alebo v rámci úvodu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Príklad č. 2:

Musí sa správa o kontrolnej činnosti doplniť aj o dôvodovú správu do materiálu na rokovanie zastupiteľstva?

Nie, uvedená skutočnosť nie je povinná.

Príklad č. 3:

Musí sa povinne správa o kontrolnej činnosti zverejniť na úradnej tabuli alebo na webovom sídle obce?

Správa o kontrolnej činnosti sa nemusí povinne zverejňovať okrem prípadu, ak sa tak rozhodne obec alebo hlavný kontrolór. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predmetné zverejňovanie neustanovuje.

Kontrolné zistenia z praxe

Medzi časté zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR vo vzťahu k správam o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za predchádzajúci kontrolovaný rok patria tieto zistenia (pozn. autora: zistenia vychádzajú z vykonaných kontrol NKÚ v samospráve v zmysle vyhotovených protokolov z kontrol za roky 2019 - 2021):

  • hlavný kontrolór nespracoval správu o kontrolnej činnosti za predošlý rok;
  • hlavný kontrolór spracoval a predložil správu o kontrolnej činnosti až v marci alebo v apríli 2021;
  • hlavný kontrolór spracoval, no nepredložil správu o kontrolnej činnosti v zákonnej lehote;
  • hlavný kontrolór spracoval správu o kontrolnej činnosti až v čase tvorby odborného stanoviska k záverečnému účtu obce.

Vzor krátkej bilancie kon

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia N

Publikované:

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej, či otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, spojených s poskytovaním hmotného zabezpečenia počas tohto obdobia, má zamestnávateľ voči príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti, ktoré mu ukladajú príslušné zákony. Ide o zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) v z. n. p. (ďalej len (zákon o zdravotnom poistení“) a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).