Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Hlavný kontrolór obce v roku 2021

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje vnútornému kontrolnému mechanizmu v obci, ktorý zastrešuje hlavný kontrolór obce. Bližšie sa zaoberá povinnosťami hlavného kontrolóra po procesnej a formálnej stránke, upozorneniami autora a je vhodný tiež pre nových hlavných kontrolórov v roku 2021. Príspevok obsahuje aj výpočet kontrolných zistení a príklady z aplikačnej praxe vychádzajúce z kontrolnej činnosti autora v územnej samospráve.

Správa o kontrolnej činnosti

V úvode príspevku sa budeme v rámci praktických príkladov venovať správe o kontrolnej činnostihlavného kontrolóra v prípade, že doteraz nebola predložená zo strany hlavného kontrolóra obecnému zastupiteľstvu.

Príklad č. 1:

Ako postupovať, ak starosta nechce zaradiť do programu zasadnutia zastupiteľstva aj správu o kontrolnej činnosti?

V takom prípade je vhodné zo strany hlavného kontrolóra upozorniť (spravidla listom) starostu obce a tiež na túto skutočnosť upozorniť obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór môže správu o kontrolnej činnosti predložiť aj v deň zasadania obecného zastupiteľstva alebo ústne v rámci bodu programu „Rôzne“ alebo v rámci úvodu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Príklad č. 2:

Musí sa správa o kontrolnej činnosti doplniť aj o dôvodovú správu do materiálu na rokovanie zastupiteľstva?

Nie, uvedená skutočnosť nie je povinná.

Príklad č. 3:

Musí sa povinne správa o kontrolnej činnosti zverejniť na úradnej tabuli alebo na webovom sídle obce?

Správa o kontrolnej činnosti sa nemusí povinne zverejňovať okrem prípadu, ak sa tak rozhodne obec alebo hlavný kontrolór. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predmetné zverejňovanie neustanovuje.

Kontrolné zistenia z praxe

Medzi časté zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR vo vzťahu k správam o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za predchádzajúci kontrolovaný rok patria tieto zistenia (pozn. autora: zistenia vychádzajú z vykonaných kontrol NKÚ v samospráve v zmysle vyhotovených protokolov z kontrol za roky 2019 - 2021):

  • hlavný kontrolór nespracoval správu o kontrolnej činnosti za predošlý rok;
  • hlavný kontrolór spracoval a predložil správu o kontrolnej činnosti až v marci alebo v apríli 2021;
  • hlavný kontrolór spracoval, no nepredložil správu o kontrolnej činnosti v zákonnej lehote;
  • hlavný kontrolór spracoval správu o kontrolnej činnosti až v čase tvorby odborného stanoviska k záverečnému účtu obce.

Vzor krátkej bilancie kon

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce N

Publikované:

Príspevok sa venuje spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce alebo mesta, či mestskej časti (ďalej len „Program“). v z. n. p.