Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Novely zákona o miestnych daniach schválené a účinné v roku 2022 (2.časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Klára Klabníková

V poradí štvrtou novelou k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v priebehu roka 2022 je zákon č. 335/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. s účinnosťou od 1. novembra 2022. Legislatívna úprava novely zákona sa týka legislatívnej úpravy v oblasti miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Ustanovenie § 79 – spôsob určenia poplatku obcou

Novelou tohto ustanovenia dochádza novému spôsobu určenia poplatku obcou podľa znenia odsekov 1 a 2.

Podľa odseku 1obec môže v súlade so zavedeným systémom zberu v jednotlivej časti obce podľa § 17a zákona o miestnych daniach, v jednotlivom katastrálnom území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností určiť:

a) paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň alebo za osobu a kalendárny rok,

b) poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,

c) poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,

d) poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,

e) poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu.

v nadväznosti na zavedený systém zberu komunálneho odpadu v obci je naviazané aj rozhodnutie obce o spôsobe určenia poplatku za komunálny odpad a to, akým spôsobom sa poplatok poplatníkovi určí. Obec teda môže mať na svojom území, alebo v časti obce alebo pre niektoré typy poplatníkov zavedený rôzny systém zberu komunálneho odpadu a podľa toho môže byť správcom poplatku určený poplatok rôzne. Ak sa obec rozhodne pre paušálny poplatok podľa odseku 1 písm. a), t. j. učí poplatok paušálne na osobu a kalendárny deň v sume najmenej 0,02 € a najviac 0,2 €, pričom obec môže paušálnu sadzbu poplatku vyjadriť aj v jednej sume za kalendárny rok, potom podľa nového znenia odseku 2 obec vypočíta paušálny poplatok ako:

• súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať; ak obec určila paušálnu sadzbu poplatku v sume za kalendárny rok, vo výpočte sa použije jej pomerná časť podľa počtu kalendárnych dní poplatkovej povinnosti v zdaňovacom období,

• súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c); ak obec určila paušálnu sadzbu poplatku v sume za kalendárny rok, vo výpočte sa použije jej pomerná časť podľa počtu kalendárnych dní poplatkovej povinnosti v zdaňovacom období.

Podľa odseku 2 obec určí nanovo spôsob výpočtu paušálneho poplatku (za osobu a kalendárny deň, resp. na osobu a kalendárny rok) práve z dôvodu zadefinovania pojmu „paušálny poplatok“ a doplnenia spôsobu výpočtu paušálneho poplatku, ak obec využije možnosť transparentnejšieho stanovenia ročnej sadzby poplatku; tak to už niektoré obce majú vo VZN zavedené aj v súčasnosti.

Ustanovenie § 79 sa dopĺňa o nové odseky 6 až 8

Podľa odseku 6 sa poplatok za nevážený množstvový zber odpadu podľa odseku 1 písm. b) vypočíta ako súčin sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Podľa odseku 7 sa poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu podľa odseku 1 písm. c) vypočíta ako súčin sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.

Podľa odseku 8sa poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu podľa odseku 1 písm. d) vypočíta ako súčin sadzby poplatku a odváženého množstva drobného stavebného odpadu v kilogramoch.

Doplnenie ust. § 79 o nové odseky 6 až 8 bolo za účelom zvýšenie právnej istoty a v súlade s jednoznačným rozdelením spôsobov určenia poplatku sa nanovo definovať spôsob výpočtu poplatku za nevážený množstvový zber odpadu, za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu (ak obec stanovila samostatnú sadzbu za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu a za vážený množstvový zber drobného stavebného odp

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.