Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS začína s analýzou PPP v komunále

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava –  13. apríla  2021 – Združenie miest a obcí Slovenska má vytvorený expertný tím, ktorý sa najbližších šesť mesiacov bude venovať analýze PPP z hľadiska využitia v mestách a obciach. 

Široké aspekty podnikania v samospráve 
Poslaním súkromného sektora je produkovanie finančného zisku, avšak v prípade verejno-prospešných činností samospráv sa tento cieľ rozširuje o nové aspekty a to vo forme zabezpečovania iných benefitov, ako je napríklad sociálna ekonomika, či kvalita a rozsah zabezpečovaných činností. Hlavným cieľom dokumentu bude vymedzenie obce ako podnikateľského subjektu vo vzťahu k verejno-prospešným činnostiam a definovanie prínosu ich zabezpečovania na báze verejno-súkromného partnerstva. Prínos pre procesné riadenie spolupráce v oblasti sociálneho dialógu v zmysle vytvorenia priestoru na neformálne základy predvídania a vydiskutovania dopadov pripravovaných legislatívnych riešení. 

Spracovanie analytickej štúdie preto bude sledovať vymedzenie verejnoprospešných činností z hľadiska legislatívnych povinností miest a obcí, vstup do problematiky podnikateľskej činnosti miest a obcí, ale aj charakteristiku verejno-súkromných partnerstiev a ich výhod pre mestá a obce. Zároveň v dokumente nebude chýbať ani problematika združených investícií a tiež odporúčania k možnostiam využitia a aplikácie spolupráce samospráv s privátnym sektorom na báze verejno-súkromných partnerstiev.    

Očakávané výsledky 
Združenie miest a obcí Slovenska od analýzy očakáva zmapovanie foriem zabezpečovania verejnoprospešných činností v podmienkach miest a obcí, definovanie platformy sociálnej ekonomiky a možností kooperácie samospráv, prípadne ich organizácií v rámci verejno-súkromných partnerstiev. Súčasťou dokumentu bude aj analýza výhod a rizík zameraná na zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku obcí a zodpovedné rozpočtovanie.

Vyplníme informačný deficit 
Združenie miest a obcí Slovenska minulý rok realizovalo reprezentatívny prieskum zameraný na alternatívne formy financovania municipálneho rozvoja. Z neho okrem iného vyplýva, že 32,7 % samospráv by určite využilo alternatívne zdroje financovania samospráv, ak o nich mali dostatočné informácie. Ďalších 31 % respondentov v tom čase konštatovalo, že by ich pravdepodobne využili. V tom čase by ich pravdepodobne nevyužilo 13,2 % samospráv, ďalších 2,6 % respondentov by ich určite nevyužilo a 20,6 % sa nevedelo vyjadriť. ZMOS preto očakáva, že spracovaná analýza bude nielen užitočným návodom, ale aj príležitosť na odstránenie chýbajúcich informácií o možnosti využívania PPP v samosprávach.

Združenie miest a obcí Slovenska bude pracovať na analýze najbližších šesť mesiacov.  Tento výstup je súčasťou aktivít v rámci národného projektu s názvom Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Publikácia bude verejne prístupná v Knižnici na web stránke ZMOS, tak, ako ostatné, doposiaľ spracované analýzy, dopadové štúdie, metodiky a pod.

Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.