Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zákon o Fonde na podporu športu

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 310/2019 Z.z. v čiastke 110/2019 a účinnosť nadobúda 15.10.2019.

Návrhom zákona o fonde na podporu športu sa napĺňa programové vyhlásenie vlády. Podľa programového vyhlásenia vlády na roky 2016-2020, vláda „zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu (podľa vzoru Fondu na podporu umenia) ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni (rezortné strediská, národné športové projekty vlády/ministerstva školstva, dotácie ministerstiev/vlády určené na športovú činnosť, príspevky na športový poukaz, stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne)“. Predložený návrh zákona kopíruje v zmysle programového vyhlásenia vzor fondu na podporu umenia, so zohľadnením niektorých špecifík športu ako oblasti, ktorej význam je zdôraznený nielen existenciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale i vytvorením osobitnej pozície štátneho tajomníka pre šport. Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených. Zriadenie Fondu na podporu športu je ďalším krokom, ktorý významným spôsobom reflektuje na autonómiu v športe. Cieľom návrhu novelizácie zákona o športe je spresnenie a upravenie ustanovení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi významné časti návrhu patrí úprava bezúhonnosti športových odborníkov, názvu a symboliky Slovenského olympijského a športového výboru, vzdelávania v oblasti boja proti dopingu, postupu pri dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.