Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Schválená novela obchodného regista

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR v utorok 19. októbra schválili novelu obchodného registra.

Zákonom č. 390/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola pre zapísané osoby upravená osobitná povinnosť spočívajúca v zosúladení (doplnení) zapisovaných údajov (identifikačných údajov) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy     a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb v rozsahu podľa zákona č. 530/2003 Z. z., účinného od 1. októbra 2020.

  • Lehota na doplnenie vyššie uvedených identifikačných údajov bola predĺžená zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a to podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.
  • Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktoré nemajú v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje, tak majú povinnosť zosúladiť údaje spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Zosúladenie údajov v spojení s návrhom na zmenu aj ďalších zapísaných údajov je spoplatnené súdnym poplatkom v súlade s položkou č. 17 Sadzobníka súdnych poplatkov.

V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti, cieľom návrhu zákona je najmä zavedenie:

a)     automatizovaného doplnenia identifikačných údajov o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení bez potreby podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra, spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov (tzv. stotožnením),

b)     možnosti podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení (t.j. bez súdneho poplatku).

Cieľom je: zavedenie mechanizmu automatického doplnenia identifikačných údajov (na základe referencovania hodnôt údajov vo vzťahu k referenčným registrom) osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa pre zapísané osoby v čo najväčšom možnom rozsahu eliminovala povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov.

Návrh zákona je dostupný TU.

Zdroj: NR SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.