Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rokovanie vlády SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. augusta 2020 – V stredu 19. augusta 2020 o 10.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 33. rokovanie vlády SR. Vláda  okrem iného schválila aj nasledovné materiály:

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 615 z 18. decembra 2019 k návrhu Ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2020

Dňa 18. decembra 2019 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 615 návrh Ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2020 v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predkladaný materiál obsahoval zoznam aktivít a projektov zameraných na realizáciu cieľov akčných plánov okresov zaradených podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi najmenej rozvinuté okresy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľ finančného príspevku navrhuje prehodnotiť zoznam schválených projektov z ročných priorít 2020. Celková výška regionálneho príspevku sa z pôvodných takmer 16,5 mil. eur zníži o 4 mil. eur. O tieto prostriedky bude navýšený rozpočet pre najmenej rozvinuté okresy v tomto roku a okres môže tieto prostriedky efektívnejšie použiť aj na zmiernenie dopadov koronakrízy. Jednotlivé projekty, ktoré nebudú finančne podporené, sú uvedené vo vlastnom materiáli.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales – nové znenie

Výmera PR Vihorlatský prales je 2 160,544 ha, z toho výmera zóny A je 1 574,5262 ha a zóny B je 586,0178 ha. Ochranné pásmo má výmeru 246,1247 ha. V navrhovanej zóne A platí piaty stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zóne B platí štvrtý stupeň ochrany a v ochrannom pásme platí tretí stupeň ochrany podľa zákona. Účelom vyhlásenia PR Vihorlatský prales je zabezpečiť zachovanie priaznivého stavu predmetu ochrany PR Vihorlatský prales, ktorými sú prioritné biotopy európskeho významu, biotopy európskeho významu, biotopy prioritných druhov európskeho významu, biotopy druhov európskeho a národného významu, druhy vtákov, ako aj zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa v PR Vihorlatský prales. Hlavný cieľ ochrany je stanovený v projekte ochrany, spracovanom ako podklad na vyhlásenie PR Vihorlatský prales. Projekt ochrany o PR Vihorlatský prales je zverejnený na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na adrese http://www.sopsr.sk/poprvihorlatskyprales/.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová – nové znenie

Výmera PR Rydošová je 88,347 ha, z toho výmera zóny A je 56,2711 ha a zóny B je 32,076 ha. Výmera ochranného pásma PR sa neuvádza, keďže nie je osobitne vyčlenené a nebude vyhlásené spolu s chráneným územím. Pre PR Rydošová platí ochranné pásmo vyplývajúce z § 17 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), t. j. do vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR Rydošová. V navrhovanej zóne A platí piaty stupeň ochrany, v zóne B platí štvrtý stupeň ochrany a v ochrannom pásme platí tretí stupeň ochrany podľa zákona. Účelom vyhlásenia PR Rydošová je zabezpečiť zachovanie priaznivého stavu predmetu ochrany PR Rydošová, ktorým sú tri biotopy európskeho významu a biotop jedného prioritného druhu živočícha európskeho významu, ako aj zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa v PR Rydošová. Hlavný cieľ ochrany je stanovený v projekte ochrany, spracovanom ako podklad na vyhlásenie PR Rydošová. Projekt ochrany o PR Rydošová je zverejnený na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na adrese http://www.sopsr.sk/poprrydosova/. Zámer vyhlásiť PR Rydošová bol v zmysle § 50 zákona oznámený Okresným úradom Prešov a prerokovaný bol dňa 6. decembra 2019. K zámeru bolo vznesených 23 pripomienok od 4 subjektov. Všetky zásadné pripomienky boli akceptované, resp. čiastočne akceptované.

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.