Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ročný príspevok- úroveň vytriedenia KO

Kategória: Aktuality Autor/i: Environmentálny fond

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie k predkladaniu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. (ďalej len „žiadosť“):
Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. získa obec, ktorá spĺňa nižšie uvedené podmienky ustanovené v § 7 ods. 9 zákona č. 329/2018 Z. z.,
• na území obce sa nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,
• obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu / § 81 ods. 7 písm. b) a g) zákona č. 79/2015 Z. z. – o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. /,
• obec v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu /Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. / z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci,
• doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Termín na doručenie žiadosti: do 31. marca počas úradných hodín prostredníctvom jedného z nižšie uvedených spôsobov:
• doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe osobne na adresu: Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava;
• doručenie 1 originálu žiadosti spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe do poštového priečinku na adresu: Environmentálny fond, P. O. Box 14, 827 14 Bratislava 212;
• doručenie žiadosti spolu s povinnými prílohami do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti Environmentálnemu fondu t. j. najneskôr 31. marca.

Dokumenty na stiahnutie:
Žiadosť o príspevok- úroveň vytriedenia KO
Čestné vyhlásenie

Zdroj: Environmentálny fond


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.