Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality

Novela bude účinná od 1. augusta 2024. Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa zjednotia. Zároveň sa zvýši hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10 000 eur na 50 000 eur. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

Cieľom týchto zmien je podľa predkladateľa, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, výrazná časová úspora a odbúranie administratívnej záťaže pre tento typ zákaziek. 

„Navrhuje sa zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou zlúčením týchto kategórií a zjednotením pravidiel zadávania zákaziek. Vytvára sa nová štruktúra postupov s cieľom ich agregácie a zníženia ich počtu a zjednocuje sa spôsob ich realizácie tak, aby sa výrazne zefektívnila ich realizácia a kontrola v čo najkratšom čase," priblížil rezort. Nový limit je podľa MIRRI približne na úrovni európskeho priemeru.

Novela upravuje aj revízne postupy. Bez náhrady sa zo zákona vypustí žiadosť o nápravu, keďže nie je vyžadovaným inštitútom podľa predpisov EÚ. Tým má dôjsť k zjednodušeniu postupu vo verejnom obstarávaní. „Otázky, aj v spojení s výhradami k dokumentácii, môžu uchádzači a záujemci stále adresovať formou žiadosti o vysvetlenie a v spojení s možnosťou vykonať autoremedúrou nápravu nie je zachovanie žiadosti o nápravu nevyhnutné," vysvetlilo ministerstvo.

Finančný limit zákaziek na stavebné práce, nad ktorý sú dotknuté subjekty oprávnené podať námietky, sa novelou zvýši z doterajších 800 000 eur na 1,5 milióna eur. Právnou úpravu sa tiež zavádza výnimka zo zákona na podlimitnú zákazku na dodanie potravín pre školské stravovanie a poskytovanie sociálnej služby. Dôvodom je zníženie administratívneho zaťaženia a uľahčenie nákupu vybraných komodít.

Novela upravuje aj pokuty. Doteraz bola za vybrané porušenie zákona stanovená sankcia na pevnej úrovni 5 % zo zmluvnej ceny. Po novom bude platiť rozpätie 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny alebo súčtu cien, čo je podľa predkladateľa spravodlivejšie riešenie. Stanovenie rozpätia má umožniť zohľadnenie všetkých osobitostí konkrétneho prípadu tak, aby ukladaná sankcia zodpovedala skutkovému stavu, závažnosti porušenia zákona a odzrkadľovala poľahčujúce aj priťažujúce okolnosti.

Poslanci pri hlasovaní schválili aj viacero pozmeňovacích návrhov z výborov. Novelizovali napríklad zákon o hazardných hrách. Zadefinovali tak postup národnej lotériovej spoločnosti pri zadávaní určitých zákaziek, koncesií a súťaží návrhov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Tipos má totiž pri obstarávaní osobitné právne postavenie. Zároveň z tohto zákona vypustili lotériu pokladničných dokladov, známu ako Národná bločková lotéria. Táto lotéria sa už dlhšie neprevádzkuje a nie je predpoklad, že by bola opätovne spustená.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh koaličnej poslankyne Pauly Puškárovej (Hlas-SD). Ním sa medzi výnimky z verejného obstarávania okrem zariadení školského stravovania zaradia aj jedálne, ktoré sú na vysokých školách.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.