Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Majetok a investície miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Spracovanie analytického výstupu (ďalej len „AV“) „Majetok a investície miest a obcí“ bolo zadané v rámci národného projektu „Podpora kvality sociálneho dialógu“ (ďalej len „NP PKSD“), ktorý je financovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“). 

Základným cieľom AV je získať komplexný prehľad o podmienkach nadobudnutia, spravovania a zhodnocovania majetku v podmienkach miestnej samosprávy. Analýza je spracovaná v súlade s cieľom OP ĽZ, ktorým je zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti.

So základným cieľom analýzy a OP ĽZ sú previazané čiastkové odborné ciele, ktorými sú zvyšovanie odborných kapacít zamestnancov miest a obcí, organizácií zriadených mestami a obcami pri nadobúdaní, správe a zhodnocovaní ich majetku. Parciálnym odborným cieľom AV je zvyšovanie miery informovanosti laickej i odbornej verejnosti o nadobúdaní, správe a zhodnocovaní majetku miest a obcí a nimi zriadených organizácií prostredníctvom dostupných zdrojov v mestách a obciach. K jednému z ďalších parciálnych cieľov patrí aj metodický podklad pre spracovanie dokumentu hospodárenia s majetkom mesta.

Analýza: Majetok a investície miest a obcí


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.