Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Komunálny spravodajca k štátnej pomoci

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho spravodajcu. Týka sa parametrov štátnej pomoci. 

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) je základným procesným zákonom pre oblasť štátnej pomoci v SR.

Podľa zákona o štátnej pomoci je koordinátorom pomoci Protimonopolný úrad SR. Medzi jeho základné kompetencie vymedzené zákonom o štátnej pomoci patrí vydávanie stanovísk k schémam pomoci a k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc, ako aj zabezpečenie oficiálnej komunikácie s Európskou komisiou, najmä vo vzťahu k opatreniam štátnej pomoci, ktoré podliehajú schváleniu zo strany Európskej komisie (t. j. opatreniam, na ktoré sa vzťahuje povinnosť notifikácie).

Účelom tohto usmernenia je schematické znázornenie jednotlivých procesov (posudzovanie schém minimálnej pomoci a minimálnej pomoci ad hoc, posudzovanie schém štátnej pomoci a štátnej pomoci ad hoc, ktorých právnym základom sú nariadenia o skupinových výnimkách, ako aj proces notifikácie Európskej komisii), a to z dôvodu uľahčenia ich aplikácie v praxi. 

Materiál bol spracovaný odbornými zamestnancami Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. 

Komunálny spravodajca je k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.