Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Komunál dáva rodinným podnikom zelenú

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Z reprezentatívneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, že mestá a obce sú ochotné pomáhať rodinným podnikom na svojom území.

Z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, že samosprávy sú ochotné pomáhať rodinným podnikom pôsobiacim na ich území. Dokazujú to ich postoje k nasledovným otázkam. Primátori a starostovia zaradení do prieskum odpovedali na otázku: „Bez ohľadu na to, či v obci/meste máte alebo niekedy budete mať rodinný podnik, je vaša samospráva ochotná poskytnúť podporu rodinným podnikom formou zníženia alebo oslobodenia od dane z nehnuteľností v rámci zákonných možností?“ Celkovo 47 % opýtaných vyjadrilo pozitívny postoj. Primátori a starostovia zároveň vyjadrili pozitívny prístup k podpore rodinných podnikov formou oslobodenia, prípadne zníženia miestnych daní ako je napríklad daň za užívanie verejného priestranstva, či daň za ubytovanie. Tento prístup vyjadrilo 52 % respondentov. Celkovo 54 % štatutárnych predstaviteľov miestnej územnej samosprávy zároveň konštatovalo, že ich samospráva je ochotná poskytnúť pomoc rodinným podnikom pri prevode alebo prenájme majetku využitím inštitútu osobitného zreteľa podľa zákona o majetku obcí.

Tieto čísla vyjadrujú vnímanie rodinných podnikov ako firiem, ktoré v samospráve tvoria ekonomické a umocňujú spoločenské hodnoty, čo zároveň odzrkadľuje prístup komunálu k tomuto typu podnikania na svojom území. Napokon podpora rodinného podnikania sa v samosprávach spája s pozitívnymi prínosmi pre komunitu na čo mestá a obce reflektujú ako správcovia miestnych daní, a tak dokážu podporovať lokálnu hospodársku politiku.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v čase od 10. septembra 2021 do 23. októbra 2021 na reprezentatívnej vzorke 505 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správ

Michal Kaliň

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.