Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Implementácia projektov a COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo prehľad zdrojov s odporúčaniami  v súvislosti s koronavírusom, ktoré boli zverejnenené riadiacimi orgánmi a spoločnými technickými sekretariátmi jednotlivých operačných programov.

Súčasná pretrvávajúca situácia v dôsledku koronavírusu ovplyvnila aj implementáciu aktuálnych a budúcich projektov miest a obcí. Markantnejší dopad je najmä v projektoch s nadnárodným rozsahom, v ktorých sa realizujú spoločné podujatia ako napríklad stretnutia partnerov, porady, konferencie a školenia, ale aj  investičné aktivity v cezhraničných projektoch. 

Mestá a obce ako projektoví žiadatelia, prijímatelia alebo partneri musia uvažovať o zmenách v projektových aktivitách, čo v praxi znamená presunutie alebo zrušenie zahraničných pracovných ciest, zrušenie dodávok na tovary a služby (prenájom školiacich priestorov, ubytovania, cestovné a expertné náklady, a iné), zmeny termínov, atď. S týmito zmenami súvisia aj výdavky, ktoré už boli vynaložené a nie je možné ich vrátanie aj napriek maximálnemu úsiliu vynaloženému na ich stornovanie.

Viaceré riadiace orgány a spoločné technické sekretariáty na túto situáciu promptne zareagovali a prijali opatrenia s ústretovým prístupom voči žiadateľovi, prijímateľovi alebo partnerovi v projekte s cieľom pokračovať v plynulej a úspešnej implementácii projektu a s čo najnižším finančným dopadom na plánovaný rozpočet. 

Riadiace orgány a sekretariáty jednotlivých programov odporúčajú v maximálnej miere pokračovať v implementácii projektových aktivít podľa plánovaného harmonogramu s využitím alternatívnych foriem realizácie aktivity – difgitálne formy - on-line stretnutia, videokonferenčné hovory, webináre, e-learning a iné. V niektorých programoch sa odporúča preloženie aktivít alebo aj ich zrušenie, pokiaľ ide o okrajové aktivity, ktoré neovplyvnia hlavné ciele a napĺňanie indikátorov projektu.

Zámerom odporúčaní je minimalizovať oneskorenia v implementácii projektu  a vyhnúť sa predĺženiu implementácie projektu. Predkladania žiadosti o predĺženie projektu sa budú posudzovať individuálne a schvaľovať  vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch v súlade s programovými príručkami.

V operačných programoch sa môžu uplatniť výnimky pri dodržiavaní stanovených lehôt a zmluvných povinností bez sankcionovania, možnosti predĺženia maximálnej dĺžky realizácie projektu alebo pozastavenia realizácie aktivít projektu (akceptovanie významnejších zmien z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť na strane prijímateľa ako aj poskytovateľa aj v režime ex-post) a zastavenia finančných kontrol na mieste a oprávnenosti mzdových výdavkov (akceptácia práce formou home office, akceptácia nepodpísaných pracovných výkazov, nevyžadovanie úradne podpísaných dokumentov a pod.).

V prípade aktuálnych termínov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pristúpili riadiace orgány a spoločné sekretariáty k predĺženiu týchto termínov.

Všetky zmeny je potrebné komunikovať s riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom alebo prideleným projektovým manažérom predovšetkým využitím elektronickej formy komunikácie (emailom). Viaceré sekretariáty fungujú v obmedzenom režime „home office“.

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY PRIEBEŽNE AKTUALIZUJÚ INFORMÁCIE NA SVOJICH STRÁNKACH, PRETO ICH ODPORÚČAME SLEDOVAŤ.

Prehľad programov s prepojením na konkrétne odporúčanie v súvislosti s COVID-19 (uvádzajú sa programy, ktoré majú zverejnené informácie k mimoriadnej situácii) nájdete tu.

Informácia bola uverejnená na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska dňa 26.3.2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.