Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných rozhodnutí. Taktiež niekoľko prijatých opatrení smerom k miestnym a regionálnym samosprávam.

Mobilizácia európskych fondov

Európska komisia navrhla investičnú iniciatívu na zmiernenie dopadov koronavírusu, ktorá poskytne miliardy eur na financovanie okamžitých a dlhodobých potrieb krajín EÚ v súvislosti s epidémiou. Finančné zdroje do navrhovanej investičnej iniciatívy bude mobilizovať z Fondu solidarity EÚ, ktorý za obvyklých okolností podporuje krajiny postihnuté prírodnými katastrofami a z kohéznych fondov.

Nový fond bude alokovať nevyužité prostriedky z kohézneho  programu na roky 2014 - 2020 vo výške 37 miliárd EUR. Komisia tiež pracuje na spružnení pravidiel financovania tak, aby niektoré výdavky súvisiace s koronavírusmi mohli byť oprávnenými výdavkami kohéznych fondov. Tieto finančné zdroje by sa mali alokovať do oblastí, ktoré to najviac potrebujú: zdravotníctvo, podpora malých a stredných podnikov a trh práce.

Na tento účel Komisia navrhuje, že tento rok nebude žiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov, ktoré môžu byť použité  v rámci tejto iniciatívy. V prípade Slovenska to predstavuje 526 miliónov EUR. Komisia odhaduje, že Slovensko by mohlo takto zmobilizovať prostriedky v objeme 2,5 miliárd EUR, ale konečná suma vzíde až z analýz voľných prostriedkov na národnej úrovni. Prostriedky bude môcť použiť za  priaznivejších podmienok ako pri  štandardnom čerpaní eurofondov. Upustí sa aj od potrebného spolufinancovania z národných rozpočtov a štáty tak budú môcť tieto prostriedky využiť  k záchrane životov, podpore firiem a ďalšie potrebné účely.

Iniciatíva by mala dostať zelenú po schválení v Európskom parlamente ešte tento mesiac a bude aplikovateľná aj spätne od 1. februára 2020.

Fiškálna flexibilita

Väčšia flexibilita sa bude týkať aj pravidiel vyváženého rozpočtu EÚ. Ministri financií európskych krajín schválili tzv. „Únikovú doložku“ Paktu stability a rastu, ktorá národným vládam dáva právo požičiavať si a minúť za účelom stimulácie národných ekonomík. V niektorých krajinách to bude znamenať aj väčší fiškálny priestor pre miestne a regionálne samosprávy.

Ďalšie opatrenia

Medzi ďalšie významné opatrenia Európskej komisie patrí posilnenie Európskeho investičného fondu (EIF)  - z rozpočtu EÚ sa uvoľní 1 miliarda EUR ako záruka pre EIF s cieľom motivovať banky, aby poskytli likviditu MSP a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou. Okrem toho poskytneme úverové prázdniny existujúcim dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení. Z Európskeho globalizačného fondu poskytne pomoc pre prepustených zamestnancov a živnostníkov postihnutých krízou. Tento rok je vo fonde alokácia 179 miliónov EUR. Komisia prijala aj  dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku počas ochorenia COVID-19. Tento rámec umožňuje členským štátom, aby mali všetky podniky k dispozícii dostatočnú likviditu a zachovala sa tak hospodárska kontinuita počas pandémie COVID-19 a po nej. Dočasný rámec pomôže zacieliť podporu pre hospodárstvo a zároveň obmedzí negatívne ovplyvňovanie rovnosti podmienok na jednotnom trhu.

Informácia bola uverejnená na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska dňa 29.3.2020.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.