Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dotácia na stabilizačný príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1. Možno stabilizačný príspevok poskytnúť zamestnankyni na materskej dovolenke? Ak áno, odkedy jej začne plynúť záväzok zotrvať u zamestnávateľa počas doby najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov?

Písomnú dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku môže so zamestnávateľom uzatvoriť (najneskôr do 20. januára 2023) aj zamestnankyňa na materskej dovolenke. Do trojročnej doby zotrvania u zamestnávateľa v pracovnom pomere na dohodnutej pracovnej pozícií v dohodnutom rozsahu pracovného času, ktorá plynie odo dňa podpisu tejto dohody, sa však nezapočítava zvyšný čas čerpania materskej dovolenky u tejto zamestnankyne ku dňu podpisu tejto dohody - teda čas jej reálnej neprítomnosti v práci z tohto dôvodu. To znamená, že táto trojročná doba zotrvania zamestnankyne u zamestnávateľa sa predlžuje o čas čerpania materskej dovolenky pretrvávajúci po podpise tejto písomnej dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku. Uvedené sa rovnako vzťahuje na zamestnanca na rodičovskej dovolenke a otcovskej dovolenke, prípadne PN.

2. Je možné vyplatiť stabilizačný príspevok zamestnancovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku? Napr. ak sa zaviaže zotrvať v pracovnom pomere na kratšiu dobu ako 3 roky (napr. len na dobu dvoch rokov).

Písomnú dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku môže so zamestnávateľom uzatvoriť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorému v priebehu trvania trojročného záväzku zotrvania u zamestnávateľa v pracovnom pomere na dohodnutej pracovnej pozícií v dohodnutom rozsahu pracovného času vznikne nárok na starobný dôchodok alebo je poberateľom starobného dôchodku. Tento zamestnanec však tiež musí splniť podmienku zotrvania u zamestnávateľa počas doby najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov. V písomnej dohode nemôže byť dohodnutá kratšia doba zotrvania než sú tri po sebe nasledujúce roky, ktoré začínajú plynúť po podpise tejto dohody zamestnancom a zamestnávateľom.

Ak by sa tento zamestnanec následne po uzatvorení tejto písomnej dohody rozhodol napr. po dvoch rokoch ukončiť pracovný pomer u zamestnávateľa, je povinný vrátiť zamestnávateľovi (a ten následne bezodkladne ministerstvu, ako poskytovateľovi dotácie na úhradu tohto stabilizačného príspevku) alikvotnú (pomernú) časť poskytnutého stabilizačného príspevku, ktorá zodpovedá časti nesplneného záväzku zamestnanca, a to spôsobom uvedeným v otázke č. 24.

3. Ak sa stabilizačný príspevok poskytne zamestnancovi, ktorý ešte nepožiadal o starobný dôchodok, ani nedoručil žiadosť o ukon č enie pracovného pomeru z d ô vodu odchodu na starobn ý d ô chodok, aj ke ď nárok už naň má a v čase trvania trojročného záväzku pôjde na starobný dôchodok, nemusí pomernú časť vrátiť?

Podľa aktuálne platnej a účinnej právnej úpravy dosiahnutie veku rozhodného pre priznanie starobného dôchodku nie je samo o sebe dôvodom na možnosť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom. Ak sa zamestnanec rozhodne podať výpoveď a nejde o dôvody tejto výpovede podľa aktuálneho Zákonníka práce taxatívneustanovené v § 3o ods. 3 nariadenia vlády (za splnenia ktorých nevznikne zamestnancovi povinnosť vrátiť pomernú časť vyplateného stabilizačného príspevku aj ak nedodrží svoj záväzok zotrvať u zamestnávateľa po dobu najmenej troch rokov a v pracovnom pomere vykonávať dohodnutú pracovnú činnosť v dohodnutom rozsahu pracovného úväzku), tak bez ohľadu na vek tejto zamestnankyne jej vznikne povinnosť vrátiť pomernú časť vyplateného stabilizačného príspevku v rozsahu nesplnenia tohto záväzku.

4. Opatrovateľky, sestry a praktické sestry majú v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa skrátenú pracovnú dobu na 37 hod. týždenne, v 3 - zmennej pracovnej dobe, alebo ustanovený týždenný pracovný čas napr. 35 hod. týždenne. Má sa im krátiť alikvótne v tom prípade aj stabilizačný príspevok?

Nie, ak majú zamestnanci ustanovený týždenný pracovný čas v tomto rozsahu, tomu zodpovedá aj „plná“ výška stabilizačného príspevku určená v nariadení, ktorá zodpovedá príslušnej pracovnej pozícii. T.j. ak má zamestnanec (napr. opatrovateľ v ZSS) ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny a jeho rozsah pracovného vzťahu je 37,5 hodiny patrí mu príspevok vo výške 3 000 €. Rovnako ak má zamestnanec (napr. opatrovateľ v ZSS) ustanovený týždenný pracovný čas 35 hodín a jeho rozsah pracovného vzťahu je 35 hodín patrí mu príspevok vo výške 3 000 €. Rozhodujúci je pomer rozsahu jeho pracovného vzťahu k ustanovenému týždennému pracovnému času u konkrétneho zamestnávateľa a na konkrétnej pracovnej činnosti.

5. Patrí stabilizačný príspevok opatrovateľke, ktorá neabsolvovala opatrovateľský kurz (výnimka v čase mimoriadnej situácie) a zaúčala sa pod dohľadom opatrovateľky spĺňajúcej kvalifikačné požiadavky vzdelania? Uvedená opatrovateľka (výnimka) je prihlásená na akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín, ktorý má byť v blízkom čase otvorený. V IS SoS je vedená ako opatrovateľka.

Zamestnávateľ môže s touto zamestnankyňou uzatvoriť dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku. Riziko spočíva v tom, že pokiaľ bude zrušená „mimoriadna situácia“ a nebude mať ešte ukončený akreditovaný kurz opatrovania, musí ju zamestnávateľ buď preradiť na inú prácu alebo rozviazať s ňou pracovný pomer z dôvodu neplnenia kvalifikačných požiadaviek vzdelania. V týchto prípadoch musí zamestnankyňa vrátiť pomernú časť stabilizačného príspevku.

6. Otázka : Možno poskytnúť stabilizačný príspevok zamestnancovi, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, z rôznych dôvodov? Napr.: zamestnanec je cudzinec s udeleným povolením na prechodný pobyt prostredníctvom cudzineckej polície, nie odídenec (nemá dočasné útočisko, v SR pracoval už pred vypuknutím konfliktu) Pracovnú zmluvu má uzatvorenú na dobu určitú na 1 rok. Každý rok musí žiadať o povolenie na predĺženie pobytu na cudzineckej polícii; zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania MD a RD; alebo napr. ako „prevencia“ proti riziku, že po uzatvorení pracovného pomeru na dobu neurčitú zamestnanec „negatívne“ zmení svoje pracovné návyky – neosvedčí sa uplynutím času.

V čase uzatvárania písomnej dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku, musia byť v obsahu pracovnej zmluvy preukázané a existovať reálne predpoklady a podmienky na to, aby zamestnanec mohol objektívne splniť záväzok, zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere a vykonávať dohodnutú pracovnú činnosť v rozsahu dohodnutého pracovného času ku dňu podpisu tejto písomnej dohody oboma zmluvnými stranami, a to počas doby najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov, čo pri dohodnutom pracovnom pomere na dobu určitú (napr. na 1 rok) nie je možné, a preto tomuto zamestnancovi teda nie je možné poskytnúť stabilizačný príspevok.

Rozhodujúcim kritériom je, že zamestnanec zjednodušene povedané odpracuje pre zamestnávateľa na príslušnej pracovnej pozícií v príslušnom rozsahu jeho pracovného úväzku najmenej tri po sebe idúce roky. Za určitých okolností (napr. že mu bude prechodný pobyt opätovne obnovený) je teda možné, že zamestnanec splní túto podmienku, ale zamestnanec si musí byť vedomý toho, že ak nie, musí alikvotnú časť príspevku vrátiť a to nezávisle na tom, že dôvodom bolo uplynutie doby na ktorú mu bol povolený prechodný pobyt na území SR, či neobnovenie prechodného pobytu. Odporúčame tiež zvážiť, či nie je možné a vhodné zmeniť vzájomnou dohodou v dodatku k pracovnej zmluve medzi zamestnávateľom a zamestnancom pracovný pomer na dobu neurčitú k 20. 01. 2023, ak tomu nebráni okolnosť mimo vôle zamestnanca a zamestnávateľa. Ak tomu bráni okolnosť mimo vôle zamestnanca a zamestnávateľa (napr. právne podmienky zamestnávania cudzincov) odporúčame zvážiť v dodatku k pracovnej zmluve na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom vo vzťahu k poskytnutiu stabilizačného príspevku obsiahnuť záväzok zamestnávateľa a zamestnanca zmeniť dobu pracovný pomer po uplynutí doby určitej, a to na dobu neurčitú alebo na dobu, ktorá umožní realizáciu zmluvného záväzku zotrvania u zamestnávateľa na príslušnej pracovnej pozícií najmenej tri roky, ak sa odstráni objektívna prekážka mimo vôle zamestnanca a zamestnávateľa v čase uzatvárania tohto dodatku (samozrejme s plným vedomím oboch zmluvných strán, že tento záväzok sa nenaplní, ak sa táto objektívna prekážka neodstráni, napr. nebude zamestnanec plniť podmienky pobytu na území SR a v tomto prípade aj s následkom povinnosti vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku). Obdobný postup, pokiaľ ide o možné zmeny a doplnky obsahu pracovnej zmluvy možno uplatniť na zamestnanca „zastupujúceho“ iného zamestnanca na materskej alebo rodičovskej dovolenke alebo iného zamestnanca, s uzatvoreným pracovným pomerom na dobu určitú.

Súčasne vzhľadom na poukázanie na prax „neosvedčenia sa zamestnanca“ uplynutím času je potrebné uviesť, že uzatvorená písomná dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku neznamená nemožnosť uplatnenia skončenia pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom, a to po naplnení príslušného právneho dôvodu tejto výpovede predpokladaného príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce. V zásade nariadenie vlády predpokladá povinnosť vrátenia pomernej časti stabilizačného príspevku zo strany zamestnanca aj v prípade, ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru zamestnávateľom zo subjektívneho dôvodu - v zásade zavinením zamestnanca podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce (napr. okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom z dôvodu podľa ustanovenia § 68 ods. 1 Zákonníka práce).

7. Možno stabilizačný príspevok poskytnúť zamestnancovi, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania zamestnanca materskej alebo rodičovskej dovolenke a súčasne aj ním zastupovanému zamestnancovi na materskej alebo rodičovskej dovolenke?

Ako je uvedené v odpovedi na otázku č. 6., čase uzatvárania písomnej dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku, musia byť v obsahu pracovnej zmluvy preukázané a existovať reálne predpoklady a podmienky na to, aby zamestnanec mohol objektívne splniť záväzok, zotrvať u zamestnávateľa počas doby najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov, čo pri dohodnutom pracovný pomer na dobu určitú (napr. na 1 rok, na dobu zastupovania) nie je možné, a preto tomuto zamestnancovi teda nie je možné poskytnúť stabilizačný príspevok. So zastupovaným zamestnancom na RD, resp. MD dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku možno uzatvoriť.

Za predpokladu, že v dodatku k pracovnej zmluve v písomnej dohode uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom vo vzťahu k poskytnutiu stabilizačného príspevku bude obsiahnutý záväzok zmeniť dobu pracovného pomeru po uplynutí doby určitej, a to na dobu neurčitú alebo na dobu, ktorá umožní realizáciu zmluvného záväzku zotrvania u zamestnávateľa na príslušnej pracovnej pozícií najmenej tri roky (samozrejme s plným vedomím oboch zmluvných strán, že môže nastať situácia, pri ktorej tento záväzok nebude možné naplniť, aj s následkom povinnosti vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku zo strany zamestnanca), možno stabilizačný príspevok „zastupujúcemu“ zamestnancovi poskytnúť.

8. Na pracovnej pozícii opatrovateľka je zamestnaná zamestnankyňu, ktorá je už poberateľkou starobného dôchodku. Zamestnávateľ s ňou nechce podpísať dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku. Je povinný to urobiť?

Zamestnávateľ nemusí uzatvoriť písomnú dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku so zamestnancom, ide o slobodný prejav vôle oboch zúčastnených strán, napr. aj z dôvodu, že zamestnávateľ zastáva názor, že uvedený zamestnanec nemôže garantovať podmienku, zotrvať u zamestnávateľa počas doby najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov. Tomuto zamestnancovi teda nie je povinnosť poskytnúť stabilizačný príspevok.

9. Ak práve u poskytovateľa prebieha výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície (napr. sociálny pracovník) s termínom prijatia do pracovného pomeru 15.1. alebo 1.2.2023 a spolu s pracovnou zmluvou by podpísal aj dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku, môže mu byť tento vyplatený?

Najneskôr k poslednému možnému termínu uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku, ktorým je 20. január 2023, musí mať zamestnanec právne postavenie zamestnanca v pracovnom pomere na príslušnej pracovnej pozícií. T j. najneskôr 20. januára 2023 musí byť uzatvorená (podpísaná zamestnancom aj zamestnávateľom) pracovná zmluva zakladajúca vznik pracovného pomeru od tohto dňa na príslušnej pracovnej pozícií a zároveň aj dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku na túto pracovnú pozíciu. Ak je zamestnanec prijatý na príslušnú pracovnú pozíciu do pracovného pomeru od 1.2.2023 uzatvorenie písomnej dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku s týmto zamestnancom nie je možné. Vyššie uvedený stabilizačný príspevok je však len jeden z možných motivačných nástrojov v oblasti riadenia, získania a udržateľnosti ľudských zdrojov (napríklad aj formou mzdového ohodnotenia a iných benefitov). Motivačné nástroje, ktoré má zamestnávateľ, môže využiť nezávisle na aktuálnom podporovanom stabilizačnom opatrení v rezorte jednorazovou účelovou dotáciou.

10. Ak zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť (napr. sociálneho pracovníka) časťou úväzku v aj zariadení/službe, ktorá nie je v nariadení uvedená (napr. v útulku), je potrebné mu príspevok o rozsah tohto úväzku krátiť (napr. aj o 2,5 hod. týždenne)?

Rozhodujúca je zamestnancom vykonávaná pracovná činnosť u oprávneného zamestnávateľa podľa § 3p ods.1 nariadenia vlády a jeho dohodnutý rozsah pracovného času v rámci ustanoveného týždenného pracovného času u tohto konkrétneho oprávneného zamestnávateľa na konkrétnej sociálne službe, ktorá je v zmysle nariadenia oprávnenou.

Ak napr. zamestnanec u poskytovateľa pracuje na pozícii sociálneho pracovníka pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny pracuje v rozsahu úväzku 35 hodín v domove sociálnych služieb a 2,5 hodiny v útulku, príspevok sa o tieto 2,5 hodiny kráti, t.j. suma príspevku sa poskytne na 35 hodín vo výške 1 866,70 €. Rovnako je to napr. v prípade sestry, ktorá pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,5 hodín v rozsahu 35 hodín v domove sociálnych služieb a 2,5 hodiny v dennom stacionári (v ktorom nie je podľa zákona možné poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť), príspevok sa o tieto 2,5 hodiny kráti, t.j. suma príspevku sa poskytne na 35 hodín vo výške 3 733,3 €.

Obdobný princíp je potrebné aplikovať ak zamestnanec u zamestnávateľa vykonáva kumulovane viac pracovných činností, z ktorých nie každú je možné podporiť príspevkom, t. j. poskytne sa príspevok na rozsah úväzku len na tú pracovnú činnosť, ktorú je možné podporiť.

11. Ak sú v zariadení iné týždenné pracovné úväzky (KZ vyššieho stupňa 37,5/36,25 a 35 hod. týždenný pracovný čas) ako sú uvedené v pomocnej tabuľke na webovom sídle MPSVR SR (40/38,75/37,5), ako to ovplyvní výšku stabilizačného príspevku?

Využitie pomocnej tabuľky pre výpočet výšky stabilizačného príspevku je dobrovoľné, t.j. žiadateľ ju použiť nemusí. Bola vytvorená len pre ustanovené týždenné pracovné časy 40 hod, 38 a 3/4, a 37 1/2 hod. Ak má zamestnávateľ ustanovený týždenný pracovný čas v inom rozsahu (napr. 36 a 1/2 hod), pre určenie výšky príspevku nepoužije pomocnú tabuľku, ale jeho výšku určí matematickým výpočtom v závislosti od rozsahu pracovného vzťahu jednotlivých zamestnancov vo vzťahu k ustanovenému týždennému pracovnému času platnému u tohto zamestnávateľa

Súčasne bola upravená pomocná tabuľka pre výpočet výšky príspevku pre konkrétneho zamestnanca v závislosti od ustanoveného týždenného pracovného času aj o prepočet pri 35 hodinový týždenný pracovný čas. Pripomíname, že ide „len“ o pomocnú tabuľku pre výpočet výšky príspevku, ktorá nie je prílohou k žiadosti a žiadateľ ju na určenie výšky príspevku použiť nemusí. Vzhľadom na to, že v zmysle kolektívnych zmlúv, môže byť u rôznych poskytovateľov stanovený aj iný rozsah ustanoveného týždenného pracovného času (napr. 36 a ½ a pod.) a v pomocnej tabuľke nemožno upraviť všetky tieto možnosti, v takomto prípade žiadateľ nepoužije pomocnú tabuľku, ale výšku príspevku stanoví matematicky sám v závislosti od rozsahu pracovného vzťahu jednotlivých zamestnancov vo vzťahu k ustanovenému týždennému pracovnému času platnému u tohto zamestnávateľa. T.j. ak je u zamestnávateľa ustanovený týždenný pracovný čas 36 a ½ hod./týždenne a rozsah pracovného vzťahu zamestnanca je 36 a ½ týždenne, patrí mu plná suma príspevku.

12. Ako ovplyvní uzatvorenú dohodu zmena v rozsahu pracovného času, ktorý je dohodnutý v pracovnej zmluve ku dnu nadobudnutia platnosti? Napr. pri nástupe pracuje opatrovateľka v dvojzmennej prevádzke (má 36,25 hod. týždenný prac. úväzok). Po uplynutí skúšobnej doby začne robiť aj nočné a týždenný prac. úväzok sa jej zníži na 35 hodín. Má toto vplyv na stabilizačný príspevok, ktorý jej bol medzitým vyplatený? Alebo sa stáva, že sestra/opatrovateľka pracuje v trojzmennej prevádzke (má 35 hod. týždenný pracovný úväzok) a prechodne (napr. po operácii, na 1/2 roka) ma obmedzenie robiť nočné, ale len na dobu určitú (a na niekoľko mesiacov prejde na 36,25 hod. týždenný pracovný úväzok).

Rozhodujúcim je pre posudzovanie plnenia písomnej dohody o poskytovaní stabilizačného príspevku v každom čase plnenia tejto zmluvy dodržanie záväzku dohodnutého rozsahu pracovného času ku dňu platnosti tejto dohody z ustanoveného týždenného pracovného času v tomto čase, a to z hľadiska dodržania ich vzájomného pomeru v každom čase plnenia tejto zmluvy. V každom čase plnenia písomnej dohody o poskytovaní stabilizačného príspevku zamestnávateľom ustanovenému týždennému pracovnému času teda rovnako zodpovedá aj „plná“ výška stabilizačného príspevku určená v nariadení, ktorá zodpovedá príslušnej pracovnej pozícií, ktorá vykonáva pracovnú činnosť v tomto celom časovom rozsahu.

Viac otázok a odpovedí si prečítate na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.