Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií SR

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 183,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 3 243,1 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2020 schodok vo výške 5 236,5 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval takmer 347,0 mil. eur (-3,1 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 312,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 88,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 16,4 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 2,1 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 66,4 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 21,7 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1,1 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 393,1 mil. eur (+30,8 %).

Medziročný pokles príjmov štátneho rozpočtu z dividend predstavoval 207,4 mil. eur (-54,2 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 21,7 mil. eur (-2,9 %). Ide najmä o medziročný pokles administratívnych poplatkov o 52,9 mil. eur a príjmov z prenájmu o 6,2 mil. eur. Tieto výpadky sú čiastočne kompenzované nárastom iných nedaňových príjmov o 35,5 mil. eur, kapitálových príjmov o 1,0 mil. eur a úrokových príjmov o 0,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 238,5 mil. eur (-24,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 274,0 mil. eur (+18,3 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 88,4 mil. eur (+35,7 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 71,1 mil. eur (+9,9 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 969,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 2 078,2 mil. eur (+17,5 %). Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 1 060,6 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva financií SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Náš rezort urobí maximum pre odstránenie PCB látok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR

Štát nevie, ako kvalitné služby poskytujú komunitné centrá občanom ...

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky