Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Bilancia štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií SR

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 183,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 3 243,1 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2020 schodok vo výške 5 236,5 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval takmer 347,0 mil. eur (-3,1 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 312,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 88,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 16,4 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 2,1 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 66,4 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 21,7 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1,1 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 393,1 mil. eur (+30,8 %).

Medziročný pokles príjmov štátneho rozpočtu z dividend predstavoval 207,4 mil. eur (-54,2 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 21,7 mil. eur (-2,9 %). Ide najmä o medziročný pokles administratívnych poplatkov o 52,9 mil. eur a príjmov z prenájmu o 6,2 mil. eur. Tieto výpadky sú čiastočne kompenzované nárastom iných nedaňových príjmov o 35,5 mil. eur, kapitálových príjmov o 1,0 mil. eur a úrokových príjmov o 0,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 238,5 mil. eur (-24,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 274,0 mil. eur (+18,3 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 88,4 mil. eur (+35,7 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 71,1 mil. eur (+9,9 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 969,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 2 078,2 mil. eur (+17,5 %). Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 1 060,6 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva financií SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.